Zásady zpracování osobních údajů


Informace pro zájemce, žadatele a uživatele služeb o zpracování osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v dalším textu jen Nařízení, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Organizace Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ 65635591, dále také Správce, je na základě platné registrace poskytovatelem sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň správcem Vašich osobních údajů. Zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

Ve smyslu ustanovení čl. 13 Nařízení Vám dále sdělujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů Správcem.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v souladu se stanovenými účely, v rozsahu nezbytném a po dobu nezbytnou pro účely zpracování.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • Poskytování sociálních služeb (podklady pro uzavření a uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, vedení záznamů o průběhu poskytování sociální služby).
  • Evidence zájemců o službu a žadatelů o poskytování služeb.
  • Evidence odmítnutých žadatelů o poskytování služeb.
  • Vykazování poskytovaných sociálních služeb orgánům veřejné správy (údaje zpracováváme a předáváme výhradně v anonymizované podobě).
  • Získání a zúčtování finančních prostředků na poskytování sociální služby.
  • Sdělení Vašich osobních údajů dalším oprávněným osobám. Bez Vašeho souhlasu se tak děje pouze ve výjimečných případech: 1) Povinné mlčenlivosti nás zbaví soud. 2) Jedná-li se o podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj. 3) V případech splnění oznamovací povinnosti podle trestního zákona.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

  • Splnění naší zákonné povinnosti, zejména zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
  • Splnění závazků ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, na jejímž základě Vám poskytujeme sociální služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně).
  • Splnění závazků vyplývajících ze smluv či rozhodnutí o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

Vaše osobní údaje získáváme výhradně od Vás, od dalších subjektů pak jen s Vaším vědomím a souhlasem. Ve druhém případě máme na mysli např. předávací nebo závěrečné zprávy od Vašich předchozích poskytovatelů sociálních či zdravotních služeb.  

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo získat od Správce informaci, které Vaše osobní údaje zpracovává a jakým způsobem. Máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu či doplnění svých osobních údajů. Můžete také vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Tu vyřídíme bez zbytečného odkladu, v každém případě do 30 dnů od jejího obdržení Vás budeme informovat o jejím vyřízení.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha. Webové stránky www. uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

Ve službách, kde se nevyžaduje písemná smlouva o poskytování sociálních služeb, máte možnost vystupovat anonymně a své osobní údaje nám nesdělovat. V zájmu kvalitního poskytování našich služeb a s ohledem na zákonné požadavky vedeme i v takovém případě dokumentaci související s poskytováním služeb, jako jsou např. zápisy z individuálních rozhovorů.

Správce se hlásí k Doporučenému postup č. 02/2018 odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV, kterým se v rámci metodického a koncepčního vedení MPSV vypracovává Kodex chování ve smyslu čl. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky. Ten je k dispozici na webu: https://www.mpsv.cz/web/cz/stanoviska-a-doporucene-postupy.


Naše kontaktní údaje

Odkaz na stránku s kontakty