Výročí otevření terapeutické komunity


Je tomu již 13 let, co se otevřela brána Terapeutické komunity v Nové Vsi a vstoupila do ní první klientka. Od té doby uběhlo už mnoho času, od 4. 6. 1997 prošlo naší komunitou 272 klientů.

Jako každoročně i letos jsme oslavili výročí otevření komunity, a to dne 5. 6. 2010. Po propršeném květnu konečně vysvitlo sluníčko a od časných odpoledních hodin se k nám začali sjíždět bývalí klienti, jejich přátelé, partneři, děti, rodiny našich současných klientů, bývalí zaměstnanci, zkrátka všichni, kdo v tomto domě nechali kousek svého srdíčka nebo je jejich osud s komunitou nějakým způsobem spjat.

Program začal ve 14.15 turnajem ve volejbalu – současní klienti versus hosté. I přes usilovné tréninky našich klientů nakonec vyhrálo družstvo hostů, převážně složené z klientů našeho doléčováku. K velkému překvapení však vyhraný dort darovali našim klientům, kteří při předání zapomněli na sportovní neúspěch a radovali se z kalorické nadílky.

V 16 hodin byla zahájena slavnostní výroční Velká komunita. Na jejím začátku dostali slovo dlouhodobí pracovníci a pověděli nám o historii terapeutické komunity, o skromném vybavení na počátku, o prvních klientech, prvních úspěších, o dlouhé cestě až k její dnešní podobě.

Hlavní a nejkrásnější částí výroční Velké komunity je předávání diplomů za abstinenci. Letos si svůj diplom za 1 rok bez drog převzalo 7 lidí, kteří otiskli své ruce na památeční plátno. Diplom za 5 let bez drog a řetízek na památku si převzali 4 bývalí klienti, každý z nich zvěčnil své jméno na džbánu úspěšné abstinence. Pro diplom si přijel i 1 úspěšný abstinent, který vyhrává nad svou závislostí již 10 let. Za svou vytrvalost byl obdarován keramickou vázou z dílny naší komunity.

Po předání diplomů následovalo vystoupení našich klientů a zaměstnanců, kteří secvičili několik písní na kytary a harmoniku a společně jsme si zazpívali i naší komunitní hymnu „Jednou budem dál“.

Následovala volná zábava až do pozdních večerních hodin. Opékali jsme buřty u táboráku, hráli, zpívali a užívali si krásného dne a toho, že jsme spolu a že jsme se sešli v tak hojném počtu.

Výročí se zúčastnilo celkem 85 lidí. Samozřejmě nechybělo 14 našich současných klientů, kteří si pozvali 20 hostů – přátel, rodinných příslušníků, děti. Slavit přijelo i 11 současných zaměstnanců a kolegyně, která nyní plní krásné mateřské povinnosti. Z doléčovacího centra v Liberci přijeli 3 klienti, kteří sice absolvovali léčbu v jiné terapeutické komunitě, ale s našimi klienty při společných akcích navázali přátelství a chtěli s nimi oslavit výročí naší komunity. Vřelého přijetí se dočkalo 25 bývalých klientů, z nichž někteří si přijeli pro diplom, někteří z nostalgie, ale většina z nich se sem vrací každoročně, připomenout si, že odtud vede jejich cesta novým životem – životem bez drog. Spolu s nimi přijeli i jejich přátelé, partneři, děti, celkem 11 dalších hostů.

Večerní rozloučení bylo jedno z nejdojemnějších. Každý z nás si uvědomil, co vše je schováno v té bílé vile na rozcestí, kolik lidských osudů, úspěchů, radostí, ale i bolesti, trápení, vyřešených i nevyřešených problémů, že čas strávený tady nám všem tak nějak změnil život, že se sem vždy budeme rádi vracet, ať už jako bývalí klienti, zaměstnanci, spolupracovníci, přátelé.

Den otevřených dveří

Každoročně zveme na oslavu výročí otevření naší terapeutické komunity významné osobnosti Libereckého kraje, zástupce spolupracujících organizací, sponzory a vůbec všechny, kteří nějakým způsobem přispívají k chodu komunity.

Letos poprvé jsme pro tyto významné hosty uspořádali den otevřených dveří – den, kdy jsme jim poděkovali za spolupráci, provedli je po zařízení, povídali si o smyslu léčby, o historii komunity, statistikách a podobně.

Den otevřených dveří se konal v pátek 11. června 2010. Ráno v 9 h proběhla tisková konference.

Od 11 hodin promluvila vedoucí terapeutické komunity o terapeutické komunitě a jejím programu – vznik, historie, poslání a cíle, význam léčby drogově závislých, statistiky. Účastníci se dozvěděli, co je terapeutická komunita a co může nabídnout, jaké jsou základní zásady, hodnoty a pravidla léčby, pro koho je komunita určena, jak vypadá den v terapeutické komunitě, proč je důležitý režim a jeho dodržování, s jakými dalšími organizacemi spolupracujeme (včetně zajištění zdravotní péče), vývoj sledovaných ukazatelů od založení komunity do současnosti (typ užívané drogy, výskyt hepatitid, počet žádostí o léčbu a počet přijatých klientů, průměrný věk klientů apod.).

Po prezentaci následovala prohlídka zařízení a malé občerstvení. Během odpoledne pak pokračovala volná diskuse mezi jednotlivci, která se odvíjela od dopolední prezentace.

Naše pozvání přijali tak významní hosté jako člen rady kraje pro resort sociálních věcí a menšin a předseda protidrogové komise Libereckého kraje Pavel Petráček, starosta obce Nová Ves Jaroslav Müller, krajská protidrogová koordinátorka Ing. Jitka Sochová, odborná koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb pro obec s rozšířenou působností Liberec Ing. Petra Feixová, za Statutární město Liberec Lucie Václavíková z odboru sociálních a zdravotních služeb, vedoucí odboru kanceláře Městského úřadu ve Frýdlantu Mgr. Alena Švejdová a místostarostka Nového Města pod Smrkem Mgr. Radoslava Žáková.

Velmi si vážíme návštěvy lékařů, kteří ošetřují naše klientky, a kteří se přijeli podívat, v jakém prostředí zde klienti žijí a dozvědět se, co jejich léčba obnáší. Dne otevřených dveří se zúčastnila obvodní lékařka MUDr. Dikeocha se sestřičkou, lékařka z jaterní poradny MUDr. Nedvědová se sestřičkou a zubní lékařka MUDr. Bělková se sestřičkou.

Dále děkujeme za účast pracovníkům ze spolupracujících zařízení – Probační a mediační služba Liberec, o. s. Semiramis z Mladé Boleslavi, Doléčovací centrum Děčín, Rodinná poradna Liberec a Terénní program pro lidi ohrožené drogou z Liberce, jejichž spolupráce je pro nás klíčová.

Zařízení si přišlo prohlédnout i 12 pracovníků vedlejšího Domova pro osoby se zdravotním postižením, včetně paní ředitelky. Mnozí z nich se do komunity podívali poprvé, ačkoliv je naše spolupráce již dlouholetá a denně se potkáváme při příchodu do zaměstnání.

Náš první den otevřených dveří předčil naše očekávání. Pozvání přijalo celkem 38 hostů a jejich účast zde vytvořila příjemnou atmosféru. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další spolupráci a za rok na viděnou.

Napsat komentář