Podrobnější informace o terapeutické komunitě v Nové Vsi


Klienti / cílová skupina / počet lůžek (počet mužských, počet ženských)

Závislí na psychoaktivních látkách (především nelegálních). Muži a ženy starší osmnácti let, ne partnerské dvojice. Lůžková kapacita: 15 lůžek (11 mužů, 4 ženy).

Specifická nabídka komunity

 • Možnost dobrovolné práce s mentálně postiženými či jinak handicapovanými lidmi. Dům komunity přímo sousedí s domovem pro dospělé lidi s mentálním postižením, kde si mohou vážní zájemci vyzkoušet svou schopnost pomáhat druhým přímo v rámci pracovního programu komunity (není to ovšem povinnou součástí programu).
 • Poměrně velká možnost kontaktů s vnějším světem (od druhé fáze mohou klienti trávit mimo komunitu každou neděli a každý druhý týden celý víkend).
 • Snadná dostupnost Liberce, města s relativně malou nezaměstnaností. Klientům, kteří po léčbě zůstávají v Liberci, je k dispozici doléčovací program Centra ambulantních služeb Advaita.
 • Práce s rodinami klientů. Čtvrtletně organizujeme víkendový společný program pro klienty a jejich příbuzné.
 • Během léčby možnost odpracovat obecně prospěšné práce (ve třetí fázi programu).
 • Sociální práce s cílem maximálně stabilizovat sociální podmínky klienta.
 • Pomoc při zajišťování finančních prostředků ze systému sociálního zabezpečení.
 • Plynulý přechod do doléčovacího programu s možnosti bydlení.

Filozofie / režim zařízení
Terapeutická komunita poskytuje bezdrogové prostředí, léčebný režim s jasnými pravidly a strukturovaný program s rozmanitými aktivitami, čímž podporuje klienty v tom, aby se vzdali užívání drog. Program celkově přispívá k obnově jejich fyzického a psychického zdraví a k jejich budoucímu zapojení do společnosti. Prvořadým cílem je zotavení klientů ze zneužívání drog a umožnění jejich osobního rozvoje za současného dodržování abstinence od látek ovlivňujících vědomí. Dodržování abstinence vede ke snížení souvisejících rizik a poškození a ke zlepšení fyzického i duševního zdraví. Dalším cílem je umožnit klientům, aby si osvojili dovednosti a znalosti pro každodenní život, aby si v rámci svých možností upravili rodinné a sociální vztahy a aby si vyřešili otázky spojené s následným bydlením a prací či studiem a s následnou odbornou péčí (doléčováním). Cílem je také změna hodnotového systému klientů v souladu se společensky uznávanými hodnotami a změna životního stylu klientů. Principem je komplexní a zároveň individuální přístup ke klientům, který sleduje plnění výše uvedených cílů a současně přispívá ke zvyšování osobní spokojenosti klientů. Individuální přístup vychází z pravidelně revidovaných individuálních plánů, které zpracovávají klienti společně s terapeutem (svým garantem). Významnou úlohu v terapeutické komunitě zaujímá sociální učení přímou konfrontací mezi členy komunity a přijímání odpovědnosti za sebe i za druhé. Klienti se podílejí na chodu komunity včetně rozhodování v důležitých záležitostech. Z řad klientů se pravidelně sestavuje spoluspráva, jejíž členové přebírají zodpovědnost za činnosti v domě. Terapeutickému týmu zůstává právo konečného rozhodnutí. Záležitosti komunity jsou všem společné, nepodporuje se izolace ze společenství.

Léčebný režim tvoří klíčová a doplňující pravidla. Pobyt probíhá za dodržování abstinence od drog včetně alkoholu. V úvodních fázích pobytu je, se souhlasem klientů, částečně omezen jejich kontakt s okolím (telefonování, vycházky, návštěvy). Kouření tabáku je povoleno v určitou dobu na vyhrazených místech.

Program
Život v komunitě se řídí strukturovaným denním programem. Jeho součástí je skupinová terapie, individuální terapie, vzdělávací lekce, pracovní činnost, večerní kluby, sport a volný čas. Pracovní činnost je dána aktuálními potřebami domu, nezaměstnáváme pomocný personál. Úklid, vaření, praní, žehlení a jiné domácí práce obstarávají sami klienti. Klienti pracují také na tkalcovských stavech, v dílně ručních prací se dřevem a kovem a pracují na malém políčku, kde pěstují zeleninu a ovoce.

Rozdělení programu do fází
Pobyt je rozdělen do čtyř fází. Nultá a první fáze trvají dohromady 2 až 4 měsíce, druhá fáze trvá 4 až 8 měsíců, třetí fáze trvá 1 až 3 měsíce. Celková doba pobytu nesmí překročit 15 měsíců. V první fázi je pro klienta důležité odnaučit se negativní a destruktivní chování, dojít k náhledu, že jeho aktuální problémy způsobila jeho závislost na návykové látce, rozhodnout se pro změnu životního stylu a přizpůsobit se životu bez drog a pravidlům komunity. Učí se otevřenosti a sebevyjádření. Ve druhé fázi klient přijímá a uplatňuje nové hodnoty komunity. Přebírá odpovědné role ve spolusprávě. Ve skupině konfrontuje své vztahy k ostatním s emocemi a se zážitky spojenými s lidmi z jeho minulosti. Přibývá kontaktů s lidmi mimo komunitu. Koncem druhé fáze se vytvářejí konkrétní plány týkající se dalších vztahů, následné péče, práce a bydlení. Třetí fáze je obdobím příprav na život mimo komunitu. Klienti se postupně odpojují od komunity a v konkrétních oblastech si připravují budoucí život. Nepravidelnou součástí programu jsou několikadenní akce mimo prostor komunity (např. zimní pobyt na horách, několikadenní cyklistický výlet, letní vodácký výlet apod.). Tyto akce slouží mimo jiné ke zlepšení fyzické kondice klientů. Učí také klienty zvládat únavu a větší zátěž. Jsou samozřejmě i příležitostí pro zábavu a radost bez drog.

Podmínky ubytování / vybavení
Dům komunity se nachází 13 kilometrů od Liberce, v Nové Vsi u Chrastavy. Je to třípatrová vila s jedním čtyřlůžkovým pokojem pro ženy a třemi tří až čtyřlůžkovými pokoji pro muže. V domě je dále velká společenská místnost, kuchyň, jídelna, upravená půda s ručními tkalcovskými stavy, vybavená dílna a zázemí pro personál. Klientům je v rámci programu k dispozici následující vybavení: stolní tenis, horská kola, míčové hry, lyže, televize, video, hi-fi věž, hudební nástroje, stolní hry, posilovna, volejbalové a fotbalové hřiště. V těsné blízkosti jsou lesy a malá přehrada vhodná ke koupání.
Do budovy není bezbariérový přístup.

Tým
Multidisciplinární tým. Deset stálých členů personálu: vedoucí, hospodářka, sociální pracovnice, devět terapeutů (čtyři ženy, pět mužů). Poměr „počet klientů : počet terapeutických úvazků“ = 1,7.

Soukromí klienta / návštěvy
Návštěvním dnem je v komunitě neděle. Žádoucí jsou zejména návštěvy členů rodiny. Není možné přijímat aktivní toxikomany a lidi pod vlivem alkoholu nebo drog. Každá návštěva se při příchodu vždy setkává se členem týmu. Klienti mají potom možnost s návštěvou hovořit v soukromí. V nulté a první fázi pobytu nejsou návštěvy možné. Výjimkou jsou vánoční svátky, výročí založení komunity a pravidelné, čtvrtletně se opakující víkendy s příbuznými. Dále mají výjimku na možnost přijímání návštěv klienti, kteří jsou zároveň rodiči. Klient-rodič má možnost návštěvy svých dětí vždy v neděli již od začátku pobytu. Telefonování z komunity není možné, s výjimkou hovorů v pracovních a právních záležitostech a v případě klientů-rodičů. Přijímat hovory v komunitě je umožněno klientům od druhé fáze, ve vymezeném čase. Od druhé fáze programu mohou klienti používat vlastní mobilní telefony. Příchozí pošta je kontrolována personálem (obsah obálek, balíků). Personál dopisy nečte. Klienti v komunitě nemohou mít u sebe na pokojích peníze. Ty jsou uloženy v trezoru a jsou vydávány klientům na požádání. V komunitě je možné v době mimo program poslouchat libovolnou hudbu, která neomezuje ostatní. Je také možné mít v komunitě vlastní knihy.

Zdravotní péče / stravování
Strava je v rámci možností vybírána tak, aby splňovala nároky na zdravou výživu. V případě potřeby se jídla upravují pro lidi vyžadující dietní omezení nebo pro vegetariány. Klienti jsou krátce po nástupu zaregistrováni u praktického lékaře. Dostupná jsou také potřebná odborná lékařská vyšetření. Vzhledem k tomu, že v první fázi programu nemohou klienti bez doprovodu opustit komunitu, je nanejvýš vhodné, aby si potřebná vyšetření vyřídili před nástupem do TK ADVAITA (zejména zubní vyšetření). Klienti mohou v komunitě užívat předepsané léky včetně psychofarmak.

Péče o ženy a děti / ochrana před diskriminací
Klienti respektují ostatní obyvatele komunity bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, věk, sexuální orientaci, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení a psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity). Projevy nesnášenlivosti, ponižování nebo utlačování z uvedených důvodů jsou neslučitelné s pobytem v komunitě. Program TK ADVAITA není přizpůsoben společnému pobytu klientů-rodičů a jejich dětí. Klienti se mohou svým dětem věnovat v rámci nedělních návštěv v TK ADVIATA.

Podmínky přijetí

 • Věk nad osmnáct let. Průměrný věk klientů v komunitě je v současné době 33 let.
 • Aktuální abstinence, bez známek stavu z odnětí drog, minimálně po detoxifikaci. Klienti se po příchodu na požádání podrobují dechové zkoušce na alkohol. Je jim odebrána moč k vyšetření na obsah návykových látek. V případě pozitivního výsledku je pobyt klientům okamžitě ukončen. Výhodný je přímý překlad klientů ze zařízení, kde již absolvovali část nebo celou klasickou střednědobou odvykací léčbu (PL Červený Dvůr, PN Bohnice, Opava, Nechanice, Horní Beřkovice a další).
 • Doporučujeme, aby byl zájemce registrován na příslušném úřadu práce.
 • Doporučujeme, aby měl zájemce platné doklady (občanský průkaz, kartičku pojištěnce).
 • Doporučení ze spolupracujícího zařízení (z kontaktního centra, z ambulance AT…) a propouštěcí zpráva z překládajícího zdravotnického zařízení (detoxifikace, krátkodobá, střednědobá terapie). Vhodný je telefonický rozhovor doporučujícího s námi (mimo jiné ve věci klientových příjmů – možností hrazení pobytu v TK ADVAITA).
 • Nezbytné je, aby se s námi před nástupem spojil telefonicky či písemně sám klient a poslal nám žádost o vstup do komunity, předvstupní dotazník a svůj životopis. Po splnění této podmínky je klient zařazen do pořadníku žadatelů o umístění do komunity, o čemž je písemně vyrozuměn. Čekací doba se pohybuje v rozmezí jednoho měsíce až jednoho roku.

Vhodné je, aby klienty z překládajícího zařízení doprovodil do komunity někdo z příbuzných. Do komunity si klienti podle svých možností berou oblečení (včetně pracovního a sportovního) a hygienické potřeby.

Jaké materiály je třeba dodat?

 • Podrobný životopis, pokud možno psaný rukou a pro tento účel. V odůvodněných případech (např. zlomená ruka, rozesílání životopisů do více komunit apod.) přijímáme kvalitní a čitelné fotokopie životopisů napsaných během právě probíhající léčby v jiném zařízení.
 • Písemnou žádost o umístění do terapeutické komunity, vlastnoručně podepsanou klientem (formulář ke stažení).
 • Doporučení odborníka k léčbě klienta v terapeutické komunitě. Tím odborníkem by měl být někdo, kdo klienta dobře a delší dobu zná, například ošetřující lékař, pracovník kontaktního centra, pracovník denního stacionáře apod.
 • Vyplněný „předvstupní“ dotazník.
 • Materiály zašlete na adresu:  TK ADVAITA, k rukám sociálního pracovníka, Nová Ves 55, 463 31 Nová Ves. Můžete je poslat také e-mailem čitelné naskenované na komunita@advaitaliberec.cz.

Přijímací procedura – jak kontakt probíhá
Kontakt je telefonický a poštou, případně e-mailem. Žádáme potenciální klienty, aby v životopisu vždy uvedli telefonický kontakt.

Obvyklý průběh přijetí
Klient zavolá a telefonicky se informuje na čekací dobu. Je-li pro něj přijatelná, pošle nám svůj životopis, žádost o umístění, předvstupní dotazník a doporučení odborníka, s kterým je v kontaktu. Po obdržení těchto materiálů zařadíme klienta do pořadníku čekatelů na umístění a pošleme mu oznámení o tom, že jsme jeho písemnosti dostali. Po uplynutí čekací doby, která se různě mění v závislosti na tom, jak klienti odcházejí, telefonicky oznamujeme klientovi datum jeho možného nástupu. Protože řada klientů rozesílá žádosti do více komunit a jiných zařízení, požadujeme po čekajících klientech, aby jednou měsíčně potvrdili, že jejich zájem o léčbu v naší terapeutické komunitě trvá. Nečiní-li tak, jsou z pořadníku vyřazeni.

Nároky na sociální situaci klienta – jaké doklady doporučujeme mít, sociální dávky, registrace na úřadu práce,atd.

 • Platný občanský průkaz či platný náhradní doklad,
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, či její náhradní doklad,
 • je vhodné, když je klient zaevidován na úřadu práce (není zaevidován pouze v případě, že to v jeho případě není možné nebo pobírá-li nemocenskou). Klient musí mít potvrzení o evidenci na úřadu práce. Pobírá-li klient hmotné zabezpečení, musí mít příslušné rozhodnutí. Klient zná jméno kontaktní osoby na úřadu práce.
 • pokud je klient v pracovní neschopnosti, musí mít s sebou platný doklad o pracovní neschopnosti (neschopenku),
 • klient zná přesné údaje o svém zaměstnavateli.


Cena / finanční spoluúčast klienta
Viz aktuální ceník. Klienti platí do výše příjmu. Pokud nemá finanční příjem, neplatí nic a hledáme společně jiné možnosti. Klientovi vždy zůstává 15 % z jeho měsíčního příjmu. Doplatek na bydlení (dávka pomoci v hmotné nouzi) se ale odevzdává celý.

Nesdělí-li nám klient výši svého příjmu, hradí vždy plnou platbu za pobyt podle aktuálního ceníku.

Nároky na zdravotní stav klienta – aktuální výsledky testů HIV, hepatitis, atd.

 • Klient zná kontakt na svého praktického lékaře.
 • Potřebná doporučení podmiňující přijetí – kontakt s ambulantním zařízením, absolvovaná krátkodobá léčba, délka detoxu před nástupem
 • Před nástupem vyžadujeme u každého klienta (i u déle abstinujícího) pobyt na detoxu. O délce pobytu rozhoduje ošetřující lékař. Před propuštěním z detoxu by měl být k dispozici aktuální výsledek toxikologického vyšetření, a to negativní. Detox požadujeme i z toho důvodu, že je součástí zdravotnického zařízení. Může se tam tedy provést důkladné lékařské vyšetření s cílem stanovit závažnost psychických a somatických komplikací a vhodnost indikace k pobytu v terapeutické komunitě, které kromě toxikologického vyšetření obsahuje psychiatrické a somatické vyšetření, základní laboratorní vyšetření, vyšetření HIV, hepatitid, pohlavně přenosných onemocnění a v případě potřeby rovněž vyšetření na graviditu a další odborné výkony.
 • Při nástupu do komunity musí být klient střízlivý. Pozitivní výsledek vyšetření moči na přítomnost drog a jejich metabolitů při nástupu vylučuje další pobyt v komunitě. Klient je v takovém případě bezpodmínečně a okamžitě vyzván k odchodu.

Při nástupu klient musí mít

 • Propouštěcí zprávu z detoxu nebo z předcházející léčby. Pokud propouštěcí zpráva bude doručena později poštou, požadujeme alespoň předběžnou propouštěcí zprávu.
 • Doporučení k pobytu v terapeutické komunitě od psychiatra. To může být součástí propouštěcí zprávy. Stačí věta: „Doporučuji pobyt v terapeutické komunitě“.
 • Další doklady uvedené výše v části „Nároky na sociální situaci klienta“.

Kontraindikace přijetí klienta – psychiatrická diagnóza, drogová kariéra kratší/delší než…

 • Infekční a parazitární choroby všech druhů a stadií, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění i jinak, než pouze parenterálním přenosem.
 • Tuberkulóza, s výjimkou stadií P III a M III a dalších stabilizovaných a inaktivních forem.
 • Pohlavní choroby v akutním stadiu, v chronickém jen na základě vyjádření odborného lékaře.
 • Tělesné postižení, které podstatně omezuje schopnost pohybu a sebeobsluhy (nemáme bezbariérový přístup).
 • Věk nižší než 18 let.
 • Neschopnost dorozumět se dobře česky.
 • Partnerské dvojice. Jednomu z partnerů doporučujeme zvolit pobyt v jiné terapeutické komunitě.
 • U zájemců s jinou další psychiatrickou diagnózou požadujeme domluvu s doporučujícím psychiatrem. Není možné přijímat klienty psychotické či jiné, jejichž stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení.
 • U zájemců s omezením svéprávnosti požadujeme domluvu s opatrovníkem, ideálně osobní setkání s ním i se zájemcem, abychom mohli společně posoudit vhodnost pobytu v terapeutické komunitě.

Ukončení pobytu / následná péče
Klienti končí léčbu podle dohody s terapeutickým týmem. Před odchodem si zajistí následnou péči v některém z doléčovacích programů a v ideálním případě také zaměstnání a bydlení. Klienti mohou na vlastní žádost předčasně pobyt ukončit. Své rozhodnutí odejít si rozmýšlejí během doporučené čtyřiadvacetihodinové klauzury. Klienti mohou být také vyzváni k odchodu při porušování platných pravidel. Při mimořádně závažném porušení pravidel ohrožujícím život komunity (například používání fyzického násilí, vnesení drog do domu, intoxikace) je výzva k odchodu bezodkladná. V ostatních případech je klientům poskytnuta lhůta potřebná k zajištění následné péče.

Vyšetřování / kontrola klienta v TK (odběry moči, prohlídky apod.)

 • Po příchodu do TK ADVAITA jsou za přítomnosti člena týmu a člena skupiny zkontrolovány klientovy věci. Důvodem je možnost ukrytých drog, zbraní či telefonu. Kontrolu provádí klient stejného pohlaví a sloužící terapeut. Provádí se v každém případě.
 • Odběr krve k vyšetření na infekční žloutenky, hodnot jaterních testů, HIV pozitivity a syfilis. Důvodem je diagnostikovat závažná onemocnění, která vyžadují další péči. Provádí se krátce po nástupu v každém případě, u HIV se souhlasem klienta. Vyšetření se podle potřeby opakuje.
 • Odběr moči k vyšetření na přítomnost návykových látek. Provádí se vždy, když je o to klient členem týmu požádán. Odmítnutí odběru se vykládá jako pozitivní nález se všemi důsledky.

Spolupráce / supervize
TK ADVAITA v Nové Vsi je součástí řetězce komplexní péče o uživatele drog v libereckém regionu (zahrnuje 1. kontaktní centrum, 2. detoxifikaci v rámci psychiatrického oddělení liberecké nemocnice, 3. terapeutickou komunitu a 4. program následné péče zapsaného ústavu Advaita). TK ADVAITA spolupracuje s organizacemi zabývajícími se léčebnou a resocializační péčí o problémové uživatele drog i z jiných regionů (například s PN Bohnice, PL Červený Dvůr, PN Horní Beřkovice, PN Nechanice, DC Sananim, P-centrum Olomouc a s dalšími). TK ADVAITA vděčí za pomoc a podporu v začátcích pracovníkům organizace SANANIM, zejména dr. Martině Richterové Těmínové a týmu TK Němčice ve složení z let 1996-1997. V TK ADVAITA zajišťujeme odbornou externí supervizi. Týmovou supervizi provádí PhDr. Jiří Broža. Na TK ADVAITA navazuje doléčovací program Centra ambulantních služeb Advaita. Cílem centra je doprovázet klienty při zapojení do běžného života a podporovat je v trvalé abstinenci. Dostupné služby: individuální a skupinová terapie, základní sociální a právní poradenství, práce s rodinou, podporované bydlení, volnočasové aktivity. Doléčovací program slouží i lidem, kteří se vrátili do Liberce z jiných zařízení než je TK ADVAITA. Adresa: CAS Advaita, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec – mezi palácem Syner a Šaldovým náměstím. Telefon: 603 829 730.

Letáky a další zdroje informací
Barevný leták Advaita ke stažení (PDF),
Leták Terapeutické komunity Advaita (PDF)
Oba letáky na požádání zašleme poštou i ve větším množství (do nemocnic, léčeben, kontaktních center apod.). Více letáků na stránce Ke stažení.

DOPORUČUJEME publikaci Průvodce léčbou v terapeutické komunitě.