Terapeutická komunita


Chcete se dostat rychle k informaci o volných místech v terapeutické komunitě? Najdete ji na samostatné stránce.


Poslání

Terapeutická komunita ADVAITA v Nové Vsi u Liberce je pobytové zařízení určené lidem ve věku od osmnácti let, kteří jsou závislí na užívání návykových látek. Hlavním posláním terapeutické komunity je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím postupů podporujících jejich osobní rozvoj a změnu životního stylu.

Cílová skupina

Osoby závislé na užívání návykových látek, především nelegálních, s těžším psychosociálním nebo somatických poškozením, u kterých je obvyklá kombinace několika následujících znaků: dlouhodobá kariéra užívání návykových látek, nitrožilní aplikace, závažné sociální dopady (dluhy, nezaměstnanost, sociální vyloučení, neschopnost pečovat o děti apod.), předchozí neúspěšné pokusy o uzdravení včetně předchozích léčeb pobytových i ambulantních, konflikty se zákonem, pobyty ve výkonu trestu odnětí svobody apod.
Muži a ženy ve věku od osmnácti let, ne partnerské dvojice.

Cíle

Služba směřuje k sociální rehabilitaci a integraci klientů. Sociální rehabilitací rozumíme obnovení sociálních vztahů a praktických schopností.
Služba přispívá k obnově fyzického a psychického zdraví klientů, umožňuje jim osvojit si praktické dovednosti pro každodenní život, aktivně pracovat na zlepšování rodinných či partnerských vztahů a řešit otázky spojené s bydlením, zaměstnáním nebo studiem a s následnou odbornou péčí.
Program klientům nabízí podporu při řešení problémů v oblasti právní a finanční a doprovází klienty při změně jejich hodnotového systému tak, aby to bylo v jejich zájmu a zároveň přijatelné pro společnost, do které se budou vracet.

Absolventi služby:

 • Mají stabilizovaný zdravotní stav. Absolvovali potřebná vyšetření a prošli léčbou případných zdravotních komplikací. Pokud léčba při odchodu z terapeutické komunity nadále pokračuje, znají své ošetřující odborné lékaře (např. ambulantní psychiatry, hepatology), mají termín nejbližší kontroly.
 • Získali informace o zdravém životním stylu a touto zásadou se řídí. Naučili se pečovat o svoji hygienu a své zdraví.
 • Mají zajištěné doléčování syndromu závislosti či patologického hráčství, z terapeutické komunity přecházejí do následné péče odborného zařízení. Význam doléčování si sami uvědomují, přistupují k němu aktivně.
 • Vytvořili si postoj k užívání návykových látek, který odráží jejich situaci. Uvědomují si nutnost abstinence od užívání látek, na nichž jsou závislí. Chápou význam a výhodnost abstinence i od látek dalších, například od alkoholu.
 • Jsou vzdělaní v oblasti prevence relapsu.
 • Získali základní pracovní návyky, případně si je obnovili. Ujasnili si reálné možnosti svého pracovního uplatnění. Budou-li žít na Liberecku, mají při odchodu z terapeutické komunity zaměstnání.
 • Mají zajištěné ubytování.
 • Obnovili vztahy se svými nejbližšími, pokud to bylo jen trochu možné.
 • Získali představu o vyplňování svého volného času.
 • Mají přehled o všech svých případných právních záležitostech a souvisejících trestech a přistupují aktivně k jejich řešení, v případě potřeby využili probační a mediační službu. Do budoucna odmítají kriminální způsob života.
 • Umějí obsluhovat počítač, dovedou vyhledat potřebné informace na Internetu.
 • Orientují se ve své sociální situaci, jsou v kontaktu s důležitými institucemi a úřady.
 • Znají výši svých dluhů a kontaktovali věřitele, v rámci svých možností dluhy splácejí nebo mají sjednáno pozastavení splátek.
 • Vědí, jak správně hospodařit se svými penězi.

Zásady

Bezdrogové prostředí se strukturovaným programem a s jasnými pravidly.
Uživatelem služby může být v rámci cílové skupiny každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, víru či světový názor.
Ke klientům přistupujeme individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami.
Služby jsou poskytovány tak, aby na klienty působily aktivně, vedly je k převzetí zodpovědnosti za sebe a své jednání, podporovaly je v nápravě jejich rodinných a dalších sociálních vazeb a napomáhaly v jejich pracovním či studijním uplatnění.

Základní údaje

Adresa: Nová Ves 55, 463 31 Chrastava (GPS: 50°50’18.47″N,15°1′ 27.6″E, Mapy, Google)
Telefon: 485 146 988
E-mail: komunita@advaitaliberec.cz
WWW stránky: www.advaitaliberec.cz
Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Iblová, vedoucí zařízení
Supervizor: PhDr. Jiří Broža
Působnost: Česká republika
Provozní doba: nepřetržitě, (pro informace volejte přednostně v pracovních dnech v době od 8 do 15 hodin na pevnou linku 485 146 988 nebo na mobil sociální pracovnice 720 310 608).
Kapacita služby: 15 lůžek
Cena služby: aktuální výše je zveřejněna na webových stránkách www.advaitaliberec.cz nebo zjistitelná telefonicky na čísle 485 146 988.
Odkaz na informace o volných místech.
Odkaz do registru poskytovatelů sociálních služeb
Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky:

Zařízení je v provozu od června 1997. Do roku 2006 byla TKDZ jako ústav sociální péče jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Libereckého kraje. Od roku 2007 je TKDZ službou sociální prevence podle § 68 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Terapeutická komunita ADVAITA

 

Dostupnost a spojení: autobusem z autobusového nádraží v Liberci, směr Chrastava přes Mníšek, zastávka Nová Ves-Křižovatka nebo směr Frýdlant, zastávka Nová Ves-Mlýnice. Pro cestu autem viz polohu na mapě (GPS: 50°50’18.47″N,15°1′ 27.6″E, Mapy, Google). TKDZ je členem Sekce terapeutických komunit Asociace nestátních organizací.