Terapeutická komunita


Chcete se dostat rychle k informaci o volných místech v terapeutické komunitě? Najdete ji na samostatné stránce.


Poslání

Terapeutická komunita ADVAITA v Nové Vsi u Liberce je pobytové zařízení určené lidem ve věku od osmnácti let, kteří jsou závislí na užívání návykových látek. Hlavním posláním terapeutické komunity je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím postupů podporujících jejich osobní rozvoj a změnu životního stylu.

Cílová skupina

Osoby závislé na užívání návykových látek s těžším psychosociálním poškozením, u kterých je obvyklá kombinace několika následujících znaků: dlouhodobá kariéra užívání návykových látek, nitrožilní aplikace, závažné sociální dopady (dluhy, nezaměstnanost, sociální vyloučení, neschopnost pečovat o děti apod.), předchozí neúspěšné pokusy o uzdravení včetně předchozích léčeb pobytových i ambulantních, konflikty se zákonem, předchozí pobyty ve výkonu trestu odnětí svobody, zdravotní komplikace apod.
Muži a ženy ve věku od osmnácti let, ne partnerské dvojice.

Cíle

Služba směřuje k sociální rehabilitaci a integraci klientů. Sociální rehabilitací rozumíme obnovení sociálních vztahů a praktických schopností.
Služba přispívá k obnově fyzického a psychického zdraví klientů, umožňuje jim osvojit si praktické dovednosti pro každodenní život, aktivně pracovat na zlepšování rodinných či partnerských vztahů a řešit otázky spojené s bydlením, zaměstnáním nebo studiem a s následnou odbornou péčí.
Program klientům nabízí podporu při řešení problémů v oblasti právní a finanční a doprovází klienty při změně jejich hodnotového systému tak, aby to bylo v jejich zájmu a zároveň přijatelné pro společnost, do které se budou vracet.

Absolventi služby:

 • Mají stabilizovaný zdravotní stav. Absolvovali potřebná vyšetření a prošli léčbou případných zdravotních komplikací. Pokud léčba při odchodu z terapeutické komunity nadále pokračuje, znají své ošetřující odborné lékaře (např. ambulantní psychiatry, hepatology), mají termín nejbližší kontroly.
 • Získali informace o zdravém životním stylu a touto zásadou se řídí. Naučili se pečovat o svoji hygienu a své zdraví.
 • Mají zajištěné doléčování syndromu závislosti či patologického hráčství, z terapeutické komunity přecházejí do následné péče odborného zařízení. Význam doléčování si sami uvědomují, přistupují k němu aktivně.
 • Vytvořili si postoj k užívání návykových látek, který odráží jejich situaci. Uvědomují si nutnost abstinence od užívání látek, na nichž jsou závislí. Chápou význam a výhodnost abstinence i od látek dalších, například od alkoholu.
 • Jsou vzdělaní v oblasti prevence relapsu.
 • Získali základní pracovní návyky, případně si je obnovili. Ujasnili si reálné možnosti svého pracovního uplatnění. Budou-li žít na Liberecku, mají při odchodu z terapeutické komunity zaměstnání.
 • Mají zajištěné ubytování.
 • Obnovili vztahy se svými nejbližšími, pokud to bylo jen trochu možné.
 • Získali představu o vyplňování svého volného času.
 • Mají přehled o všech svých případných právních záležitostech a souvisejících trestech a přistupují aktivně k jejich řešení, v případě potřeby využili probační a mediační službu. Do budoucna odmítají kriminální způsob života.
 • Umějí obsluhovat počítač, dovedou vyhledat potřebné informace na Internetu.
 • Orientují se ve své sociální situaci, jsou v kontaktu s důležitými institucemi a úřady.
 • Znají výši svých dluhů a kontaktovali věřitele, v rámci svých možností dluhy splácejí nebo mají sjednáno pozastavení splátek.
 • Vědí, jak správně hospodařit se svými penězi.

Zásady

Bezdrogové prostředí se strukturovaným programem a s jasnými pravidly.
Uživatelem služby může být v rámci cílové skupiny každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, víru či světový názor.
Ke klientům přistupujeme individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami.
Služby jsou poskytovány tak, aby na klienty působily aktivně, vedly je k převzetí zodpovědnosti za sebe a své jednání, podporovaly je v nápravě jejich rodinných a dalších sociálních vazeb a napomáhaly v jejich pracovním či studijním uplatnění.

Základní údaje

Adresa: Nová Ves 55, 463 31 Chrastava (GPS: 50°50’18.47″N,15°1′ 27.6″E, Mapy, Google)
Telefon: 485 146 988
E-mail: komunita@advaitaliberec.cz
WWW stránky: www.advaitaliberec.cz
Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Iblová, vedoucí zařízení
Odborný ředitel: MUDr. David Adameček
Supervizor: PhDr. Jiří Broža
Působnost: Česká republika
Provozní doba: nepřetržitě. Pro informace volejte přednostně v době od 8 do 15 hodin na pevnou linku 485146988 nebo přímo na mobil sociálních pracovnic 720310608 (Mgr. Tereza Knopová) nebo 731392251 (Bc. Romana Pacáková).
Kapacita služby: 15 lůžek
Cena služby: aktuální výše je zveřejněna na webových stránkách www.advaitaliberec.cz nebo zjistitelná telefonicky na čísle 485 146 988.
Odkaz na informace o volných místech.
Odkaz do registru poskytovatelů sociálních služeb, číslo registrace sociální služby: 4853448
Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky:

Prodloužení platnosti certifikátu (PDF)

Zařízení je v provozu od června 1997. Do roku 2006 byla terapeutická komunita jako ústav sociální péče jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Libereckého kraje. Od roku 2007 je terapeutická komunita službou sociální prevence podle § 68 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Terapeutická komunita ADVAITA

 

Dostupnost a spojení: autobusem z autobusového nádraží v Liberci, směr Chrastava přes Mníšek, zastávka Nová Ves-Křižovatka nebo směr Frýdlant, zastávka Nová Ves-Mlýnice. Pro cestu autem viz polohu na mapě (GPS: 50°50’18.47″N,15°1′ 27.6″E, Mapy, Google). Terapeutická komunita Advaita je členkou Sekce terapeutických komunit Asociace nestátních organizací.