Vzdělávání pro vyučující a další odborníky


Pro pedagogy, ale i další pracovnice a pracovníky v pomáhajících profesích (ve zdravotnických a sociálních službách) nabízíme vzdělávání v oblasti prevence nejrůznějších forem rizikového chování.

 

Třída v pohodě: Vzdělávání pro třídní učitele na téma prevence šikany a podpora pozitivního klimatu ve třídě

Intenzivní jednodenní vzdělávání především pro třídní učitele šesté třídy základní školy je zaměřeno na prevenci šikany a na podporu vztahů v třídním kolektivu. Školení v sobě spojuje teoretickou a sebezkušenostní část. V teoretické části se účastníci dozvědí základní informace o šikaně, o rizikových faktorech pro její vznik, o jejím vývoji a o možnostech řešení, dále o třídním klimatu a skupinové dynamice. V části sebezkušenostní účastníci sami mohou zažít procesy skupinové dynamiky a vyzkoušet si některé aktivity na podporu třídního klimatu. Prostor bude věnován i práci s třídními pravidly, sdílení zkušeností mezi jednotlivými vyučujícími a také sebereflexi vlastní pozice ve třídě. Důraz bude kladen především na sebezkušenostní a interaktivní část, kurz tedy bude probíhat v malých skupinách. Účastníci také dostanou studijní materiály se základy probírané teorie k případnému dalšímu prostudování.

Kurz je nabízen především třídním šestých tříd proto, že šestá třída bývá často rizikovým obdobím z důvodu proměn třídního kolektivu (odchod žáků na víceletá gymnázia a slučování tříd, nebo naopak připojení žáků z malotřídek) a větších nároků v souvislosti s přechodem na druhý stupeň.

Jeho cílem není vyzbrojit učitele a učitelky kompletními znalostmi z oblasti prevence a řešení šikany, ale podpořit je v každodenní práci s třídou, v identifikaci počátečních stádií šikany a ve spolupráci se školním metodikem prevence.

Akreditace: Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT- 27373/2019-1-730 v systému DVPP. Akreditace vzdělávací instituce: MSMT- 32257/2019-1.

Časová dotace: 7 hodin

Lektorky: Mgr. Barbora Mrázová, Mgr. Jitka Kolářová, Michaela Tesařová

Cena na osobu: 1000 Kč

Maximální počet osob v kurzu: 15

Objednávejte na primarniprevence@advaitaliberec.cz

 

Dále nabízíme semináře na především adiktologická témata (látkové i behaviorální závislosti). Semináře připravujeme na zakázku. Ozvěte se nám.