Vzdělávání pro vyučující a další odborníky


Pro pedagogy, ale i další pracovnice a pracovníky v pomáhajících profesích (ve zdravotnických a sociálních službách) nabízíme vzdělávání v oblasti prevence nejrůznějších forem rizikového chování.

 

Třída v pohodě: Vzdělávání pro třídní učitele na téma prevence šikany a podpora pozitivního klimatu ve třídě

Intenzivní jednodenní vzdělávání je zaměřeno na prevenci šikany a na podporu vztahů v třídním kolektivu. Školení v sobě spojuje teoretickou a sebezkušenostní část. V teoretické části se účastníci dozvědí základní informace o šikaně, o rizikových faktorech pro její vznik, o jejím vývoji a o možnostech řešení, dále o třídním klimatu a skupinové dynamice. V části sebezkušenostní účastníci sami mohou zažít procesy skupinové dynamiky a vyzkoušet si některé aktivity na podporu třídního klimatu. Prostor bude věnován i práci s třídními pravidly, sdílení zkušeností mezi jednotlivými vyučujícími a také sebereflexi vlastní pozice ve třídě. Důraz bude kladen především na sebezkušenostní a interaktivní část, kurz tedy bude probíhat v malých skupinách. Účastníci také dostanou studijní materiály se základy probírané teorie k případnému dalšímu prostudování.

Kurz je určen třídním učitelům, kteří s třídnictvím začínají nebo si chtějí své znalosti a dovednosti v práci se třídou osvěžit. Rizikovým obdobím často bývá šestá třída z důvodu proměn třídního kolektivu (odchod žáků na víceletá gymnázia a slučování tříd, nebo naopak připojení žáků z malotřídek) a větších nároků v souvislosti s přechodem na druhý stupeň, uvítáme ale i třídní jiných ročníků.

Cílem kurzu není vyzbrojit učitele a učitelky kompletními znalostmi z oblasti prevence a řešení šikany, ale podpořit je v každodenní práci s třídou, v identifikaci počátečních stádií šikany a ve spolupráci se školním metodikem prevence.

Nejbližší termín: 26. 8. 2020 (uzávěrka přihlášek 30. 6.)

Místo: Centrum ambulantních služeb Advaita, z. ú., Rumunská 14/6, Liberec

Akreditace: Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT- 27373/2019-1-730 v systému DVPP. Akreditace vzdělávací instituce: MSMT- 32257/2019-1.

Časová dotace: 7 hodin

Lektorky: Mgr. Barbora Mrázová, Mgr. Jitka Kolářová

Cena na osobu: 2000 Kč

Počet osob v kurzu: 8-16

 

Závislost na obrazovkách, s akcentem na fenomén počítačových her

Na semináři nahlédnete do světa počítačových her, které dnes tvoří nedílnou část reality dětí a mládeže. Jaké jsou, proč jsou tak lákavé, co se v nich mohou děti naučit? Jaká rizika pro mladé hráče a hráčky představují? Seznámíte se se znaky tzv. závislostí na obrazovkách v kontextu dalších nelátkových závislostí. Dozvíte se, jaké jsou ochranné a rizikové faktory pro rozvoj škodlivého užívání obrazovek a rozvoj závislosti, stejně jako to, co můžete jako vyučující a rodič udělat pro to snížení tohoto rizika.

 

 

Časová dotace: 2 hodiny (120 minut)

Lektorky: Jitka Kolářová, Barbora Merglová

Cena na osobu: 500 Kč

Počet osob v kurzu: 8-16

Termín a místo konání: dle domluvy

 

Kurzy objednávejte na primarniprevence@advaitaliberec.cz

 

Nabízíme také vzdělávání na míru především adiktologická témata (látkové i behaviorální závislosti). Ozvěte se nám.