Programy pro školy


Programy školské primární prevence rizikového chování

Programy poskytujeme v těchto formách:
– všeobecná PP
– selektivní PP
– indikovaná PP

Programy jsou učeny pro:
– 2. stupeň základních škol
– střední školy, odborná učiliště

VŠEOBECNÁ PP

Program všeobecné primární prevence (PP) je zaměřen na běžnou populaci dětí a mládeže. Je uceleným programem, který je sestaven z několika tematických bloků. Vzhledem k tomu, že za efektivní PP považujeme především dlouhodobé programy, snažíme se vždy o navázání delší spolupráce a kontinuální práci s jednou skupinou žáků. Při realizaci programu doporučujeme absolvování všech tematických bloků jednou třídou v průběhu několika let školní docházky. Respektujeme však specifika jednotlivých škol a jsme schopni tematické bloky realizovat jednotlivě. Každý tematický blok je doporučen pro určitý ročník. V případě, že chce škola tematický blok realizovat pro jiný, než doporučený ročník, je nutná předchozí domluva. Obsah jednotlivých bloků je vždy přizpůsoben věkové struktuře cílové skupiny. Každému programu PP předchází osobní konzultace s pedagogem, třídním učitelem, popř. školním metodikem prevence či výchovným poradcem. Programy primární prevence jsou určeny vždy pouze pro jeden třídní kolektiv (s výjimkou skupinové formy indikované primární prevence).

JEDNOTLIVÉ BLOKY VŠEOBECNÉ PP:
Časová dotace jednotlivých bloků: 3 x 45 min.

Řekni, kdo jsem (6. třída ZŠ)
Blok je zaměřený na posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práci s emocemi, efektivní komunikaci, sebepoznání, schopnost čelit sociálnímu tlaku a na rozvíjení spolupráce mezi žáky ve třídě.

Jak zlepšit vztahy v naší třídě? (6. třída ZŠ)
Blok nabízí hlubší pohled na problematiku násilí mezi lidmi, zabývá se jeho příčinami, prevencí, případně učí žáky, jak ho rozpoznat a především jak se mu bránit. Seznámí žáky se základními pojmy (agrese, agresor, oběť, formy šikany), zaměří se na podporu vrstevnických vztahů a podporu kooperace ve třídě.

Drogy a my I., II. (I. – 6. třída ZŠ, II. – 7. třída ZŠ)
I. Otevření tématu drogové problematiky, uvědomění si rizik spojených s pitím alkoholu a kouřením, motivace žáků ke zdravému životnímu stylu.

II. Bližší seznámení s nealkoholovými drogami (nelegálními návykovými látkami) a jejich účinky. Otázky: Co je závislost, proč lidé užívají drogy? Techniky zaměřené na vytvoření správných postojů k užívání drog, jak drogy odmítnout. Techniky podporující řešení nepříznivých situací jinak než drogou. Aktivní a vhodné trávení volného času.

Nevytahuju se, rostu (7. třída ZŠ)
Blok zaměřený na témata dospívání, mezilidských vztahů, prvních partnerských vztahů, otevřeně připravuje na první sexuální zážitky – zabývá se tématy antikoncepce, rizikového sexuálního chování, pohlavních chorob a sexu obecně.

Počítač – dobrý sluha, nehodný pán (7. třída ZŠ)
Blok je zaměřený na prevenci závislostního chování na internetu, jako je nadměrné hraní počítačových her, nutkavé nadužívání sociálních sítí apod. Účastníci se mohou zážitkovou formou zamyslet nad tím, kolik času tráví před monitory a jaké následky to může mít.

(Ne)bezpečný internet (8. třída ZŠ)
Cílem tohoto bloku je seznámit žáky s možnými nebezpečími při užívání internetu a následné osvojení si dovedností bezpečného chování. Program nabízí výklad některých pojmů, příklady nezákonného chování a vysvětlení rizik, dále pak možnosti obrany a způsoby práce s osobními údaji.

Cesta k toleranci (8. třída ZŠ)
Program se týká problematiky menšin s akcentem na národnostní a sexuální menšiny. Cílem je vysvětlení pojmů předsudek, tolerance, diskriminace, rasismus, xenofobie, násilí. Seznámení dětí s jednotlivými formami agrese a násilí, upozornění na rizika, podpora tolerance a práva na vlastní názor.

Nebezpečí sekt a extremismu (9. třída ZŠ)
Cílem programu je objasnění pojmu sekta, diskuze o tom, v čem spočívá nebezpečí sekt, interaktivní techniky zaměřené na prožitek k danému tématu, propojení s pojmy extremistické chování a nebezpečí závislosti na skupinách.

SELEKTIVNÍ PP

Program selektivní PP se zaměřuje na skupinu žáků, která je rizikovým chováním ohrožena více, než běžná populace. Program je vždy tvořen individuálně, je přizpůsoben konkrétnímu třídnímu kolektivu a situaci v něm. V úvodu programu vždy probíhá diagnostika třídy a úvodní zhodnocení, na jehož základě je dále program sestavován. Úvodní zhodnocení je realizováno v rozsahu 2x 45 min.

INDIKOVANÁ PP

Program indikované PP se zaměřuje na jedince, u kterých je vyšší riziko vzniku rizikového chování, nebo na takové jedince, u kterých se již rizikové chování vyskytlo.

Program (službu) je možné poskytovat v těchto formách:
– individuální forma (strukturovaná práce s žáky, rodiči a pedagogy),
– skupinová forma (s jednou třídou, napříč třídními kolektivy).

Programy selektivní a indikované PP je možné poskytnout především při těchto typech rizikového chování:
– prevence v adiktologii: kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování,
– prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany,
– základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování.

Program je možné poskytovat také v zařízeních institucionální výchovy.