Programy pro školy


Programy školské primární prevence rizikového chování

Programy poskytujeme v těchto formách:

  • všeobecná PP
  • selektivní PP
  • indikovaná PP

Programy jsou určeny pro žáky a žačky 2. stupně základních škol a studenty a studentky středních škol.

VŠEOBECNÁ PP

Program všeobecné primární prevence (PP) je zaměřen na běžnou populaci dětí a mládeže. Je uceleným programem, který je sestaven z několika tematických bloků. Vzhledem k tomu, že za efektivní PP považujeme především dlouhodobé programy, snažíme se vždy o navázání delší spolupráce a kontinuální práci s jednou skupinou žáků. Při realizaci programu doporučujeme absolvování všech tematických bloků jednou třídou v průběhu několika let školní docházky. Respektujeme však specifika jednotlivých škol a jsme schopni tematické bloky realizovat jednotlivě. Každý tematický blok je doporučen pro určitý ročník. V případě, že chce škola tematický blok realizovat pro jiný, než doporučený ročník, je nutná předchozí domluva. Obsah jednotlivých bloků je vždy přizpůsoben věkové struktuře cílové skupiny. Každému programu PP předchází osobní konzultace s pedagogem, třídním učitelem, popř. školním metodikem prevence či výchovným poradcem. Programy primární prevence jsou určeny vždy pouze pro jeden třídní kolektiv (s výjimkou skupinové formy indikované primární prevence).

JEDNOTLIVÉ BLOKY VŠEOBECNÉ PP:
Časová dotace jednotlivých bloků: 3 x 45 min.

Řekni, kdo jsem (6. třída ZŠ)
Program zaměřený na zprostředkování pozitivního prožitku s celou třídou. Interaktivním způsobem podporuje poznání žáků navzájem, schopnost spolupráce a komunikace ve třídním kolektivu. Důležitou součástí je také nastavení formy spolupráce žáků a lektorské dvojice pro další programy (navázání důvěry, stanovení pravidel).

Kde končí legrace: prevence šikany (dříve pod názvem Jak zlepšit vztahy v naší třídě?) (6. třída ZŠ)

Program seznámí žáky se základními pojmy týkajícími se šikany (šikana, agresor, oběť, svědci, formy šikany). Žáci se dozvědí, jak náročné situace řešit a na koho se obrátit. Program dále posiluje pozitivní komunikační vzorce a vzorce chování, které rozvíjí vzájemnou toleranci a spolupráci.

Drogy a my I., II. (I. – 6. třída ZŠ, II. – 7. třída ZŠ)
I. Program otevírá téma problematiky užívání návykových látek. Vysvětluje základní pojmy jako návyková látka a závislost. Pozornost je věnována legálním návykovým látkám – alkoholu, tabáku, lékům, energetickým nápojům. Upozorňuje na rizika spojená se zneužíváním legálních návykových látek, posiluje schopnost žáků odolat skupinovému tlaku. Motivuje žáky ke zdravému životnímu stylu.

II. Program poskytuje informace o problematice nelegálních návykových látek, o účincích a rizicích jejich užívání, možnostech léčby a základní legislativě. Zvýšenou pozornost věnuje konopným drogám. Pomáhá žákům vytvořit a ujasnit si své postoje k návykovým látkám, motivuje je ke zdravému životnímu stylu a vědomí vlastních hodnot. Posiluje schopnost odolávat skupinovému tlaku a drogy odmítnout.

Nevytahuju se, rostu (7. třída ZŠ)
Program je zaměřený na témata dospívání, mezilidských vztahů, prvních lásek a partnerských vztahů. Cílem je vést žáky k zamyšlení nad vztahem k vlastnímu tělu, k uvědomění si rozdílů mezi muži a ženami (a předsudků o nich) a vést žáky ke schopnosti naslouchat.

Počítač – dobrý sluha, nehodný pán (7. třída ZŠ)
Program upozorňuje na riziko nadměrného užívání počítačů, mobilních telefonů a jiných obrazovek. Vysvětluje pojem nelátkových závislostí a dává je do souvislosti se závislostmi jiného typu, učí žáky rozeznat běžné užívání od závislosti. Nabízí žákům prostor pro zamyšlení se nad trávením volného času, motivuje je ke zdravému životnímu stylu a osobní, nezprostředkované komunikaci.

(Ne)bezpečný internet (8. třída ZŠ)
Program žáky seznamuje žáky s riziky užívání a pohybu na internetu. Diskutuje s nimi rizika, na která v tomto věku mohou narazit, ať už jako oběti nebo pachatelé: kyberšikana, sexting, kybergrooming a další. Motivuje k bezpečnému chování na internetu.

Cesta k toleranci (8. třída ZŠ)
Program vysvětluje pojmy předsudek, tolerance, diskriminace, rasismus, xenofobie, homofobie (případně další typy nesnášenlivostí), jejich vznik a důsledky. Vede k uvědomění, že předsudky a netolerance jsou zraňující a nespravedlivé, a podporuje toleranci k odlišnostem. Motivuje žáky ke kritickému myšlení bez předsudků.

Partnerské vztahy (8. třída ZŠ)

Program žákům nabízí prostor pro sdílení svých představ o partnerských vztazích, pomáhá jim ujasnit si vlastní očekávání od vztahu a partnera. Připravuje žáky na možné konflikty a nedorozumění ve vztazích a hledá spolu s nimi řešení, podporuje otevřenou komunikaci. Otevírá téma sexu ve vztazích, informuje o možných rizicích a zasazuje jej do právního kontextu.

Nebezpečí sekt a extremismu (9. třída ZŠ)

Cílem programu je upozornit na nebezpečí vstupu do manipulativních náboženských a extremistických uskupení a závislosti na nich. Žáci se seznámí s pojmy víra, spiritualita, náboženství sekta a nové náboženské hnutí, porozumí tomu, co víra lidem dává a v čem je může omezovat. Žáci dokáží rozlišit běžné praktikování víry od fundamentalismu a extremismu, porozumí pojmu emoční závislost v souvislosti s uzavřenými, manipulativními skupinami a vědí, jak jí předcházet.

Devítka končí. Co pak? (9. třída ZŠ)

Program připravuje na ukončení základní školy – ve smyslu rozpuštění dosavadního kolektivu, ale i nových začátků na střední škole a s nimi spojených obav a očekávání. Nabízí žákům zamyslet se nad svými hodnotami, úspěchy a cíli, a reflektovat svou cestu od dětství k dospělosti. Program je vhodné zařadit na druhé pololetí 9. ročníku.

Více informací zde.

SELEKTIVNÍ PP

Program selektivní PP se zaměřuje na skupinu žáků, která je rizikovým chováním ohrožena více než běžná populace. Program je vždy tvořen individuálně, je přizpůsoben konkrétnímu třídnímu kolektivu a situaci v něm. V úvodu programu vždy probíhá diagnostika třídy a úvodní zhodnocení, na jehož základě je dále program sestavován. Úvodní zhodnocení je realizováno v rozsahu 2 x 45 min.

Programy školské selektivní primární prevence jsou zaměřeny především na tato témata:

  • Prevence v adiktologii: kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování
  • Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Více informací zde.

INDIKOVANÁ PP

Program indikované PP se zaměřuje na jedince, u kterých je vyšší riziko vzniku rizikového chování, nebo na takové jedince, u kterých se již rizikové chování vyskytlo.

Program (službu) je možné poskytovat:

  • v individuální formě (strukturovaná práce s žáky, rodiči a pedagogy)
  • ve skupinové formě (s jednou třídou, napříč třídními kolektivy)

Programy indikované PP je možné poskytnout především při těchto typech rizikového chování:

  • Prevence v adiktologii: kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování
  • Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany
  • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování.

Program je možné poskytovat také v zařízeních institucionální výchovy.

Více informací zde.

Kontaktní informace a postup při objednání jsou zde. Aktuální ceny programů naleznete v ceníku.