Programy pro školy


Programy školské primární prevence rizikového chování

Programy zacílené na děti a mládež poskytujeme v těchto formách:

Programy jsou určeny pro žáky a žačky 2. stupně základních škol a studenty a studentky středních škol. Pro 1. stupeň nabízíme program všeobecné prevence (3.-5. třída). Zároveň poskytujeme vzdělávání pro vyučující v oblasti prevence rizikového chování.

VŠEOBECNÁ PP

Program všeobecné primární prevence (PP) je zaměřen na běžnou populaci dětí a mládeže. Je uceleným programem, který je sestaven z několika tematických bloků. Vzhledem k tomu, že za efektivní PP považujeme především dlouhodobé programy, snažíme se vždy o navázání delší spolupráce a kontinuální práci s jednou skupinou žáků. Při realizaci programu doporučujeme absolvování všech tematických bloků jednou třídou v průběhu několika let školní docházky. Respektujeme však specifika jednotlivých škol a jsme schopni tematické bloky realizovat jednotlivě. Každý tematický blok je doporučen pro určitý ročník. V případě, že chce škola tematický blok realizovat pro jiný, než doporučený ročník, je nutná předchozí domluva. Obsah jednotlivých bloků je vždy přizpůsoben věkové struktuře cílové skupiny. Každému programu PP předchází osobní konzultace s pedagogem, třídním učitelem, popř. školním metodikem prevence či výchovným poradcem. Programy primární prevence jsou určeny vždy pouze pro jeden třídní kolektiv (s výjimkou skupinové formy indikované primární prevence).

JEDNOTLIVÉ BLOKY VŠEOBECNÉ PP:

1. stupeň ZŠ

Časová dotace jednotlivých bloků: 2 x 45 min.

Ahoj všichni! (3. třída)
V úvodním setkání se žáci a žačky hravou formou seznámí s podobou interaktivních preventivních programů a s lektorskou dvojicí a společně si vytvoří komunikační pravidla. Prostřednictvím her si užijí spolupráci, vzájemné poznávání i trochu sebepoznání.

Vazba na RVP: Člověk a jeho svět: Lidé kolem nás / Etická výchova

Jsme kamarádi? (3. třída)
Žáci a žačky během programu pojmenují, co v jejich věku znamená přátelství a jak se projevuje. Uvědomí si rozdíl mezi škádlením a šikanou, budou hledat hranice, kdy se z legrace stává ubližování. Dozvědí se, na koho se obrátit, když mají pocit, že jim nebo někomu jinému někdo ubližuje, a zároveň najdou způsoby, jak bezpečně a nenásilně vyventilovat vlastní agresi a vztek. Zažijí pozitiva spolupráce třídy.

Vazba na RVP: Člověk a jeho svět: Lidé kolem nás / Člověk a jeho svět: Člověk a jeho zdraví / Etická výchova

Zdravíčko! (4. třída ZŠ)
Žáci a žačky, přiměřeně svému věku, pojmenují, co je zdravé a co škodí, a porozumím základům zdravého životního stylu (strava, pohyb, trávení volného času). Uvědomí si, že existují látky, které v malém množství mohou mít vítané účinky, ale ve větším množství a pro děti jsou nebezpečné, jako alkohol nebo léky.

Vazba na RVP: Člověk a jeho svět: Člověk a jeho zdraví (vzhledem k povaze aktivit také Matematika a její aplikace: Závislosti, vztahy a práce s daty)

Na internetu jako doma (4. třída ZŠ)
Žáci a žačky si během programu uvědomí, že používání internetu má jistá rizika a že informace, které v různých on-line službách o sobě sdělují, mohou být zneužity. Zároveň si vyzkouší, jak se před takovými riziky chránit, včetně např. odolání tlaku ze strany ze strany internetových „predátorů“. Dozvědí se, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc. Seznámí se s pravidly slušného chování na internetu.

Vazba na RVP: Člověk a jeho svět: Člověk a jeho zdraví / Etická výchova

Přežiješ i bez mobilu? (5. třída ZŠ)
Program se zaměřuje na prevenci „závislosti na obrazovkách“: na sociálních sítích, mobilu, počítačových hrách aj. Žáci a žačky odhadnou, kolik času stráví na počítači a mobilu, a pojmenují pozitiva a rizika trávení času u obrazovek, včetně rizika závislosti. Najdou hranice přínosného a nadměrného užívání počítače a mobilu a uvědomí si důležitost zdravého pohybu a komunikace tváří v
tvář.

Vazba na RVP: Člověk a jeho svět: Člověk a jeho zdraví (vzhledem k povaze aktivit také Matematika a její aplikace: Závislosti, vztahy a práce s daty)

Děti a návykové látky (5. třída ZŠ)
Program prohlubuje téma zdraví v souvislosti s nebezpečnými a návykovými látkami a vede žáky a žačky ke zdravému životnímu stylu bez drog. Žáci a žačky získají základní povědomí o rizicích alkoholu, tabáků, léků, ale např. i energetických nápojů pro děti. Vyzkouší si odolat skupinovému tlaku při nabízení návykové látky.

Vazba na RVP: Člověk a jeho svět: Člověk a jeho zdraví / Etická výchova

2. stupeň ZŠ

Časová dotace jednotlivých bloků: 3 x 45 min.

Řekni, kdo jsem (6. třída ZŠ)
Program zaměřený na zprostředkování pozitivního prožitku s celou třídou. Interaktivním způsobem podporuje poznání žáků navzájem, schopnost spolupráce a komunikace ve třídním kolektivu. Důležitou součástí je také nastavení formy spolupráce žáků a lektorské dvojice pro další programy (navázání důvěry, stanovení pravidel).

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Osobnostní a sociální rozvoj: sebepoznání a sebepojetí; mezilidské vztahy, komunikace a kooperace

Kde končí legrace: prevence šikany (6. třída ZŠ)

Program seznámí žáky se základními pojmy týkajícími se šikany (šikana, agresor, oběť, svědci, formy šikany). Žáci se dozvědí, jak náročné situace řešit a na koho se obrátit. Program dále posiluje pozitivní komunikační vzorce a vzorce chování, které rozvíjí vzájemnou toleranci a spolupráci.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Vztahy mezi lidmi a formy soužití / Výchova ke zdraví: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: skryté formy a stupně individuálního násilí; bezpečné chování a komunikace

Drogy a my I., II. (I. – 6. třída ZŠ, II. – 7. třída ZŠ)
I. Program otevírá téma problematiky užívání návykových látek. Vysvětluje základní pojmy jako návyková látka a závislost. Pozornost je věnována legálním návykovým látkám – alkoholu, tabáku, lékům, energetickým nápojům. Upozorňuje na rizika spojená se zneužíváním legálních návykových látek, posiluje schopnost žáků odolat skupinovému tlaku. Motivuje žáky ke zdravému životnímu stylu.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: autodestruktivní závislosti

II. Program poskytuje informace o problematice nelegálních návykových látek, o účincích a rizicích jejich užívání, možnostech léčby a základní legislativě. Zvýšenou pozornost věnuje konopným drogám. Pomáhá žákům vytvořit a ujasnit si své postoje k návykovým látkám, motivuje je ke zdravému životnímu stylu a vědomí vlastních hodnot. Posiluje schopnost odolávat skupinovému tlaku a drogy odmítnout.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: autodestruktivní závislosti

Nevytahuju se, rostu (7. třída ZŠ)
Program je zaměřený na témata dospívání, mezilidských vztahů, prvních lásek a partnerských vztahů. Cílem je vést žáky k zamyšlení nad vztahem k vlastnímu tělu, k uvědomění si rozdílů mezi muži a ženami (a předsudků o nich) a vést žáky ke schopnosti naslouchat.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Změny v životě člověka a jejich reflexe: dětství, puberta, dospívání / Osobnostní a sociální výchova: Sociální rozvoj: poznávání lidí

Počítač – dobrý sluha, nehodný pán (7. třída ZŠ)
Program upozorňuje na riziko nadměrného užívání počítačů, mobilních telefonů a jiných obrazovek. Vysvětluje pojem nelátkových závislostí a dává je do souvislosti se závislostmi jiného typu, učí žáky rozeznat běžné užívání od závislosti. Nabízí žákům prostor pro zamyšlení se nad trávením volného času, motivuje je ke zdravému životnímu stylu a osobní, nezprostředkované komunikaci.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: auto-destruktivní závislosti; dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

(Ne)bezpečný internet (7.-8. třída ZŠ)
Program žáky seznamuje žáky s riziky užívání a pohybu na internetu. Diskutuje s nimi rizika, na která v tomto věku mohou narazit, ať už jako oběti nebo pachatelé: kyberšikana, sexting, kybergrooming a další. Motivuje k bezpečnému chování na internetu.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: bezpečné chování a komunikace

Cesta k toleranci (8. třída ZŠ)
Program vysvětluje pojmy předsudek, tolerance, diskriminace, rasismus, xenofobie, homofobie (případně další typy nesnášenlivostí), jejich vznik a důsledky. Vede k uvědomění, že předsudky a netolerance jsou zraňující a nespravedlivé, a podporuje toleranci k odlišnostem. Motivuje žáky ke kritickému myšlení bez předsudků.

Vazba na RVP: Multikulturní výchova: Kulturní diference: Lidské vztahy

Partnerské vztahy (8.-9. třída ZŠ)

Program žákům nabízí prostor pro sdílení svých představ o partnerských vztazích, pomáhá jim ujasnit si vlastní očekávání od vztahu a partnera. Připravuje žáky na možné konflikty a nedorozumění ve vztazích a hledá spolu s nimi řešení, podporuje otevřenou komunikaci. Otevírá téma sexu ve vztazích, informuje o možných rizicích a zasazuje jej do právního kontextu.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Změny v životě člověka a jejich reflexe: sexuální dospívání a reprodukční zdraví / Výchova ke zdraví: Zdravý způsob života a péče o zdraví: ochrana před přenosnými chorobami

Nebezpečí sekt a extremismu (9. třída ZŠ)

Cílem programu je upozornit na nebezpečí vstupu do manipulativních náboženských a extremistických uskupení a závislosti na nich. Žáci se seznámí s pojmy víra, spiritualita, náboženství sekta a nové náboženské hnutí, porozumí tomu, co víra lidem dává a v čem je může omezovat. Žáci dokáží rozlišit běžné praktikování víry od fundamentalismu a extremismu, porozumí pojmu emoční závislost v souvislosti s uzavřenými, manipulativními skupinami a vědí, jak jí předcházet.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: autodestruktivní závislosti; manipulativní reklama a informace

Devítka končí. Co pak? (9. třída ZŠ)

Program připravuje na ukončení základní školy – ve smyslu rozpuštění dosavadního kolektivu, ale i nových začátků na střední škole a s nimi spojených obav a očekávání. Nabízí žákům zamyslet se nad svými hodnotami, úspěchy a cíli, a reflektovat svou cestu od dětství k dospělosti. Program je vhodné zařadit na druhé pololetí 9. ročníku.

Vazba na RVP: Osobnostní a sociální výchova: Osobností rozvoj: Sebepoznání a sebepojetí

Střední školy

Drogy a my pro SŠ (1. ročník SŠ)

Program poskytuje informace o problematice nelegálních návykových látek, o účincích a rizicích jejich užívání, možnostech léčby a základní legislativě. Zvýšenou pozornost věnuje konopným drogám. Pomáhá studentům ujasnit si své postoje k návykovým látkám, motivuje je ke zdravému životnímu stylu a vědomí vlastních hodnot.

V případě zájmu se lze domluvit na programech cílených i na jiné typy rizikového chování.

Momentálně pracujeme na rozšíření nabídky pro střední školy.

Více informací o všeobecné prevenci zde.

SELEKTIVNÍ PP

Program selektivní PP se zaměřuje na skupinu žáků, která je rizikovým chováním ohrožena více než běžná populace. Program je vždy tvořen individuálně, je přizpůsoben konkrétnímu třídnímu kolektivu a situaci v něm. V úvodu programu vždy probíhá diagnostika třídy a úvodní zhodnocení, na jehož základě je dále program sestavován. Úvodní zhodnocení je realizováno v rozsahu 2 x 45 min.

Programy školské selektivní primární prevence jsou zaměřeny především na tato témata:

  • Prevence v adiktologii: kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování
  • Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Více informací zde.

INDIKOVANÁ PP

Program indikované PP se zaměřuje na jedince, u kterých je vyšší riziko vzniku rizikového chování, nebo na takové jedince, u kterých se již rizikové chování vyskytlo.

Program (službu) je možné poskytovat:

  • v individuální formě (strukturovaná práce s žáky, rodiči a pedagogy)
  • ve skupinové formě (s jednou třídou, napříč třídními kolektivy)

Programy indikované PP je možné poskytnout především při těchto typech rizikového chování:

  • Prevence v adiktologii: kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování
  • Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany
  • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování.

Program je možné poskytovat také v zařízeních institucionální výchovy.

Více informací zde.

Kontaktní informace a postup při objednání jsou zde. Aktuální ceny programů naleznete v ceníku.

 

 

Programy školské primární prevence byly finančně podpořeny statutárním městem Liberec.