Lektoři


Lektoři programu primární prevence ADVAITA, z. ú.

Mgr. Barbora Mrázová lektorka
V oboru prevence a léčby návykových poruch pracuje od roku 2002. V současné době se věnuje kromě primární prevence rodinné terapii v Terapeutické komunitě ADVAITA,  pracuje v poradně pro gambling a jiné závislosti v Jablonci nad Nisou a v Semilech a má soukromou terapeutickou praxi. V minulosti byla zaměstnána v Pražském centru primární prevence, v dětském domově v Praze a na Ambulantním oddělení Střediska výchovné péče.
Vystudovala magisterské studium sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Má ucelené psychoterapeutické vzdělání – dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v dynamické integrativní psychoterapii typu SUR ve Skálově institutu. Dále absolvovala vzdělávání certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. Pracuje jako aktivní certifikátor. Během své praxe se zúčastnila řady dalších kurzů a výcviků z oblasti adiktologie, psychologie a etopedie. Nadále se průběžně vzdělává a pracuje pod odbornou supervizí. V současné době je frekventantkou nástavbového výcviku v párové a rodinné psychoterapii u Jitky Vodňanské.

Mgr. Jakub Kabíček – lektor
V pomáhajících profesích pracuje 26 let, z toho 12 let v oblasti prevence a léčby závislostního chování. V současné době pracuje v Centru ambulantních služeb Advaita a ve své soukromé praxi zaměřené na vzdělávání (především pro oblast náhradní rodinné péče) a supervizi. V minulosti pracoval v řadě organizací s klienty s různou problematikou (Psychiatrická nemocnice v Bohnicích, Green doors, Středisko výchovné péče Klíčov, dům na půl cesty DOM, Terapeutické komunity Podcestný mlýn a Magdaléna).
Absolvoval řadu kurzů a výcviků zaměřených na práci s klienty mj. výcvik v supervizi (FHS UK), výcvik v Rožnovské arteterapii (PF JU), dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové psychoterapii (SUR), videotréning interakcí, kurz krizová intervence atp. Vystudoval magisterský obor Supervize ve zdravotnictví a sociálních službách FHS UK a bakalářský obor psychologie-arteterapie PF JU.
Více viz http://www.supervize-kabicek.cz/

Mgr. Zuzana Růžičková – lektorka
Již od roku 2002 pracuje v oblasti sociálních služeb. Při studiu vysoké školy, kde se na filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni věnovala magisterskému oboru mediální komunikace, pracovala jako dobrovolník v Domově svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni a v Klatovech. Této práci se věnovala nadále i při zaměstnání v oblasti HR, kde pracovala jako personalista v komerčním sektoru a také při mateřské dovolené.
Poslední dva roky se již naplno věnuje práci v neziskovém sektoru jako terénní sociální pracovník v neziskových organizacích. Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a duálními diagnózami. Při své praxi se zúčastnila několika kurzů a seminářů týkajících se přístupů v moderní psychiatrii a léčbě závislostí.

Mgr. Jitka Kolářová – lektorka
Primární prevenci rizikového chování se věnuje od roku 2015, práci s mládeží od roku 2000 v rámci nejrůznějších občanských aktivit a vzdělávání v oblasti lidských práv. Absolvovala roční kurz pro realizátory programů primární prevence rizikového chování (Prev-Centrum, 250 hodin) a roční školení pro pracovníky s mládeží Marker CS (ANEV, Youtchwatch, 240 hodin), v Prev-Centru se podílela se na odborné přípravě nových lektorů a lektorek. Absolvovala Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Mediální studia na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. Pracovala v neziskových organizacích zaměřených na genderovou rovnost a na podporu lidí bez domova. Dlouhodobě se věnuje tématu lidských práv a neformálnímu vzdělávání.

Barbora Merglová – lektorka
Již během studia pedagogického lycea na Střední odborné škole pedagogické a Gymnáziu Jeronýmova začala spolupracovat s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, s kterými jezdila jako dobrovolník na letní i zimní tábory a pomáhala při vedení zájmového kroužků vaření a dramatického kroužku. Nyní pracuje v domově pro osoby s mentálním postižením organizace DH Liberec, jako pracovník v sociálních službách a studuje bakalářský program speciální pedagogiky pro vychovatele na Technické univerzitě v Liberci, kde současně funguje jako osobní asistent pro studenty s handicapem.

Mgr. Tereza Šímová – lektorka
Své první programy primární prevence realizovala v rámci studia na střední škole, kdy absolvovala tzv. „Peer výcvik“ a rovněž dlouhodobý kurz „Psycho-sociální průprava středoškoláků ADAK“. Následně vystudovala obor sociální práce – pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci a obor sociální patologie a prevence na Univerzitě Hradec Králové. Působila v neziskovém sektoru (dobrovolnické centrum, organizace na podporu práv osob se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší) i ve státní správě (sociální služby). Absolvovala několik sebezkušenostních kurzů (např. arteterapeutické semináře Kamily Ženaté). Věnovala se aktivitám se zaměřením na rozvoj občanské společnosti.

Michaela Tesařová – lektorka
Od roku 2007 pracovala jako terapeutka v Terapeutické komunitě ADVAITA.
Po mateřské dovolené začala pracovat na pozici učitelky v mateřské škole s Montessori pedagogikou. Spolupracovala se společností Scio při lektorování studijních táborů pro efektivní učení a osvojování měkkých dovedností.
Na Technické univerzitě v Liberci absolvovala Kurz pro pracovníky v sociálních službách. Dále získala pedagogické vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a v diplomovém kurzu Montessori pedagogiky pro věk 3-6 let.
Absolvovala Komplexní vzdělávací program v psychoterapii s důrazem na experienciální a psychosomatický přístup – pod vedením Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s.

Mgr. Drahuše Tkáčová – lektorka
V oboru prevence a léčby závislostí pracuje od roku 2000,  v organizaci byla v minulých letech zaměstnána jako vedoucí Centra ambulantních služeb ADVAITA v Liberci, dále nastoupila na mateřskou dovolenou. Aktuálně působí také na pozici vedoucí Poraden pro gambling a jiné závislosti.
V průběhu praxe absolvovala řadu kurzů a výcviků zaměřených na práci s klienty, má ucelené psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytickém směru. Nadále se průběžně vzdělává a pracuje pod odbornou supervizí. Je oprávněna pro výkon povolání adiktologa. Pracuje jako aktivní certifikátor v procesu hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a certifikátor pro proces hodnocení odborné způsobilosti zařízení a programů poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách.
Vyšší odborné vzdělání dosáhla v oboru prevence kriminality, vysokoškolské vzdělání v oboru sociální pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V současné době provozuje také soukromou poradenskou praxi, pracuje jako lektor, terapeut a supervizor, absolvovala výcvik v supervizi Českého institutu pro supervizi.

Napsat komentář