Kodex práv účastníků Programu primární prevence ADVAITA


 • Program je účastníkovi dostupný bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.
 • Účastník programu primární prevence (dále jen účastník) má právo na podpůrné prostředí bez projevů rizikového chování (drogy, násilí, atd.).
 • Účastník má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv.
 • Účastník je seznámen s cíli programu a organizace.
 • Účastník má právo na kvalifikované zajištění poskytované služby (odborná, profesionální práce prováděná s porozuměním).
 • Účastník má právo spolupodílet se na programu (společná tvorba pravidel pro komunikaci v programu, možnost volby tématu apod.).
 • Účastník má právo neúčastnit se programu nebo některých jeho částí.
 • Účastník má právo být ze strany lektorů programu primární prevence (dále jen lektoři) respektován jako rovnocenný partner, se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho odpovědnosti za své vlastní zdraví.
 • Účastník má právo na soukromí a důvěrnost svých sdělení. Lektoři neposkytují žádnou důvěrnou informaci o účastníkovi bez jeho souhlasu.
 • Účastník nebo jeho zákonný zástupce má právo zbavit lektora mlčenlivosti o skutečnostech, které se ho týkají, pouze písemným prohlášením (výjimku tvoří oznamovací povinnost).
 • Při řešení osobního problému jsou účastníkovi podány potřebné informace a poradenství a doporučena návazná péče. Lektoři účastníka v tomto postupu podporují.
 • Účastník má právo na podání stížnosti, postup podání stížnosti je mu dostupný.

Všechna práva a povinnosti zájemce o programy primární prevence (dále PP) jsou upraveny ve vzájemné Smlouvě o spolupráci.

 

Etický kodex Programu primární prevence ADVAITA

Pracovníci programu primární prevence se zavazují k dodržování Etického kodexu Programu primární prevence ADVAITA, který vychází z Etického kodexu sociálních pracovníků ČR, pracovníci se dále řídí Etickým kodexem pracovníků v adiktologii. Při své práci zohledňují specifika práce se svou cílovou skupinou. Etický kodex programu PP rozvíjí specifika zaměřená na obsah preventivní práce a cílové skupiny programů PP (hlavně děti a mládeže).

Pracovníci Programu primární prevence ADVAITA se zavazují:

 • Ctít jedinečnost každého klienta jako člověka, s respektem k jeho původu, etnické příslušnosti, věku, zdravotnímu stavu, sexuální orientaci, společenskému postavení, náboženskému a politickému přesvědčení.
 • Respektovat právo klienta na soukromí.
 • Rozvíjet intelektuální, emocionální, etický a sociální potenciál každého klienta.
 • Podporovat nezávislost a samostatnost klientů.
 • Podporovat dobré vztahy v sociální skupině klientů (ve třídě).
 • Zachovávat mlčenlivost vůči osobním informacím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s výjimkou příznaků šikany, domácího násilí a vážných patologických projevů. Ve vyjmenovaných případech dostává zpětnou vazbu třídní učitel, a to ve prospěch dítěte.
 • Neupřednostňovat žádného klienta – spravedlivý a rovný přístup ke všem klientům.
 • Pracovat bezpečným a neohrožujícím způsobem.
 • Vést klienty k respektování práv ostatních.
 • Nevyužívat klienta pro osobní zisk.
 • Vytvářet a podporovat vhodné prostředí k realizaci programů PP.
 • Spolupracovat s rodiči, pedagogy a místní komunitou.
 • Realizovat programy v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a usilovat o vysokou odbornou úroveň.
 • Dále se vzdělávat a rozvíjet své osobní a pracovní schopnosti.
 • Udržovat a zvyšovat profesionalitu a prestiž dané služby.
 • Spolupracovat s kolegy v týmu a dalšími profesionály v zájmu klientů.

Postup při řešení etických problémů:

 • Etické problémy řeší tým Programu primární prevence ADVAITA v rámci supervize.
 • Pokud člen týmu Programu primární prevence ADVAITA nemá možnost řešit uspokojivým způsobem etické problémy v týmu a v rámci supervize, má možnost se obrátit na Sekci primární prevence při A.N.O.