Kodex práv účastníků Programu primární prevence ADVAITA


 • Program je účastníkovi dostupný bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.
 • Účastník programu primární prevence (dále jen účastník) má právo na podpůrné prostředí bez projevů rizikového chování (drogy, násilí, atd.).
 • Účastník má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv.
 • Účastník je seznámen s cíli programu a organizace.
 • Účastník má právo na kvalifikované zajištění poskytované služby (odborná, profesionální práce prováděná s porozuměním).
 • Účastník má právo spolupodílet se na programu (společná tvorba pravidel pro komunikaci v programu, možnost volby tématu apod.).
 • Účastník má právo neúčastnit se programu nebo některých jeho částí.
 • Účastník má právo být ze strany lektorů programu primární prevence (dále jen lektoři) respektován jako rovnocenný partner, se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho odpovědnosti za své vlastní zdraví.
 • Účastník má právo na soukromí a důvěrnost svých sdělení. Lektoři neposkytují žádnou důvěrnou informaci o účastníkovi bez jeho souhlasu.
 • Účastník nebo jeho zákonný zástupce má právo zbavit lektora mlčenlivosti o skutečnostech, které se ho týkají, pouze písemným prohlášením (výjimku tvoří oznamovací povinnost).
 • Při řešení osobního problému jsou účastníkovi podány potřebné informace a poradenství a doporučena návazná péče. Lektoři účastníka v tomto postupu podporují.
 • Účastník má právo na podání stížnosti, postup podání stížnosti je mu dostupný.

Všechna práva a povinnosti zájemce o programy primární prevence (dále PP) jsou upraveny ve vzájemné Smlouvě o spolupráci.