Program primární prevence


Cílem Programu primární prevence je prostřednictvím všeobecné primární prevence  předcházet rizikovému chováníposilovat pozitivní vzorce chování, postoje a hodnoty, zdravý způsob života a otevřenou komunikaci. Prostřednictvím selektivní a indikované prevence eliminovat vznik, projevy a další rozvoj rizikového chování u ohrožených jedinců. Všechny programy usilují o rozvoj pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací a účastníky podporují v dosažení optimálního fyzického, psychického a sociálního zdraví a kvality života.

Jak a o čem?

Zaměřujeme se na širokou škálu rizikového chování. Především na adiktologická témata (škodlivé užívání alkoholu, tabáku, léků, nelegálních drog, ale také na „závislosti na obrazovkách“ a gambling), dále rizika v kyberprostoru, agresi a šikanu, rasismus a xenofobii a negativní působení náboženských a extremistických skupin. Více o konkrétních programech naleznete na stránce se školskou prevencíprevencí pro dospělé.

Nabízíme všechny úrovně primární prevence: všeobecnou, selektivní i indikovanou. Pracujeme se zkušenými lektory a lektorkami, používáme interaktivní a zážitkové metody. Do programů zařazujeme aktivity na předání znalostí, nácvik dovedností i formulaci postojů.

Lektoři programu primární prevence pracují v souladu s etickými zásadami své profese, řídí se Etickým kodexem programu primární prevence Advaita.

Při provádění programů primární prevence dbáme na dodržování práv účastníků.

Pro koho?

Programy školské primární prevence rizikového chování jsou poskytovány žákům 1. a 2. stupně základních a studentům středních škol v Libereckém kraji. Preventivní programy nabízíme také dospělé populaci se zvýšeným rizikem vzniku rizikového chování. Součástí služeb je poradenství a vzdělávání pro poradenské a sociální pracovníky, rodiče a pedagogy.

Programy jsou účastníkům dostupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Proč zvolit prevenci od ADVAITY?

  • Máme zkušené lektory a lektorky, kteří se soustavně dále vzdělávají
  • Nabízíme komplexní program pokrývající většinu forem rizikového chování
  • Poskytujeme všechny úrovně prevence a na ně navazující poradenství a terapii v rámci jedné organizace
  • Jsme certifikovaná služba
  • Průběžně kontrolujeme kvalitu programu
  • Opíráme se o zázemí renomované organizace

Certifikace programů

Jsme držiteli certifikačních osvědčení kvality programů primární prevence:

Certifikát č. 04/19/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence (platnost do 27. 04. 2023)

Certifikát č. 04/19/2/CE pro program školské indikované primární prevence (platnost do 27. 04. 2023).

Více o naší certifikaci na webu NÚV.

 

Kontaktní údaje:

Vedoucí programu: Mgr. Jitka Kolářová

Koordinátorka: Barbora Merglová

Adresa: Centrum ambulantních služeb Advaita, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec

E-mail: primarniprevence@advaitaliberec.cz

Telefon: 739 054 644 (vedoucí)

Otevírací doba: středa, čvrtek, pátek 8-15 hodin. Konzultace probíhají po předchozí domluvě.

Objednávky programů: V případě zájmu o realizaci programu primární prevence, vyplňte prosím objednávkový formulář (ke stažení Word, PDF), který dále e-mailem zašlete vedoucí programu primární prevence Mgr. Jitce Kolářové. Dále vás kontaktujeme pro doplnění informací, domluvu konkrétního data konání programu a uzavření smlouvy. Postup naleznete v dokumentu Informace pro zájemce, viz níže.

Dostupnost a spojení: centrum se nachází ve středu města Liberce. Od terminálu MHD (Fügnerova ulice) cca 5 min pěší chůze podél tramvajových kolejí směr Lidové Sady, mezi palácem Syner a křižovatkou na Šaldově náměstí.

Samotné programy obvykle probíhají v prostorách objednatele (školy, dětského domova, domova pro seniory apod.)

 

Potřebuješ pomoci? Nevíš, kam se obrátit o radu? Seznam kontaktů najdeš tady.

 

Další podrobnosti:

Leták Programu primární prevence

Informace pro zájemce o program všeobecné primární prevence rizikového chování

Informace pro zájemce o program selektivní primární prevence rizikového chování

Informace pro zájemce o program indikované primární prevence rizikového chování

***

***

Nabízíme také vzdělávání pro firmy a zaměstnavatele, včetně vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

 

 

Napsat komentář