Předáváme informaci Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti:

Evropský průzkum o drogách: vzorce užívání

Studie probíhá s sedmi evropských zemích, jmenovitě v Chorvatsku, České republice, Francii, Lotyšsku, Nizozemí, Švýcarsku a Velké Británii. Jejím cílem je shromáždit informace o vzorcích užívání drog v Evropě – zejména o tom, jak často, jakým způsobem a v jakém množství lidé užívají různé drogy. Doufáme, že nám tyto informace pomohou podrobněji popsat drogovou situaci v Evropě a poskytnou tak data potřebná pro tvorbu evropských drogových politik. Hlavním cílem této studie je porozumět způsobům užívání drog v zemích Evropské unie. Pro kompletní obrázek potřebujeme získat informace od osob, které mají s užíváním drog zkušenosti.
Česká republika je první zemí, v níž byl dotazník spuštěn, a zároveň jedinou zemí, kde bude na pilotní online sběr dat navazovat validační studie. Čeští respondenti tak mají jedinečnou možnost přispět ke zpřesnění odhadů množství drog zkonzumovaných v ČR a v Evropě a zároveň ovlivnit podobu nástrojů, které se budou k podobnému účelu používat i v dalších zemích Evropské unie. Studie se může účastnit každý, kdo užil některou z následujících drog alespoň jednou v posledních 12 měsících: konopí (hašiš nebo marihuana), kokain, extáze/MDMA nebo amfetaminy (pervitin nebo jiný amfetamin), a je starší 18 let.

Podrobnější informace a vstup dotazníku najdete na http://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs.
Údaje o spotřebě drog v evropských zemích tradičně vycházejí z odhadů založených na rutinně sbíraných datech. EMCDDA nyní pracuje zpřesnění dat o rozsahu evropského drogového trhu. Jednou z klíčových komponent odhadů velikosti drogových trhů, pro která neexistují rutinně sbíraná data, je množství drog spotřebované v různých skupinách uživatelů. Doposud obdobné informace pocházely ze studií omezeného rozsahu provedených ve specifických skupinách problematických uživatelů drog, například těch, kteří vstupují do léčby. Vedle toho data celopopulačních studií zasáhnou jen male procento uživatelů drog a jejich data o spotřebě tedy nelze smysluplně zobecnit. Tato pilotní studie navazuje na online šetření koordinované nizozemským Trimbos Institutem v sedmi evropských zemích, které rovněž zkoumalo množství, četnost užití a zdroje zkonzumovaných drog, a jejím smyslem je vyvinout a otestovat nástroje, které by umožnily online sběr informací o množstvích drog užívaných v různých skupinách uživatelů a navrhnout metodiku pro provádění obdobných šetření i v dalších evropských zemích. Česká republika je jednou ze sedmi Evropských zemí, v nichž tato pilotní studie probíhá. Navíc však na bude na sběr dat v České republice navazovat validační studie, jejímž smyslem je ověřit kvalitu takto získaných informací.

Bc. Tereza Černíková
Administrátor projektu HA-REACT | Administrator of the HA-REACT project
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti | Czech National Monitoring Centre for Drugs and Addiction

***
Vstup do dotazníku zdeEuropean-survey-on-drugs-250x250-CS

Napsat komentář