Ambulantní poradenství


Ambulantní poradenství Advaita (AP)

Poslání

Ambulantní poradenství Advaita pomáhá lidem užívajícím návykové látky, osobám ohroženým závislostním chováním a jejich blízkým zorientovat se ve své aktuální nepříznivé situaci, rozhodnout se pro další postup v řešení svých problémů a zvolené kroky uskutečnit. Služba u klientů usiluje o vytvoření či podporu motivace ke změnám vedoucím k opuštění nežádoucích návyků. Kromě jednorázových konzultací a krátkých intervencí nabízí i delší systematickou spolupráci. Služba se poskytuje v Liberci, Frýdlantu, České Lípě, Jablonci nad Nisou, Semilech a v Turnově. Služba je určena zejména občanům Libereckého kraje.

Cílová skupina, okruh osob, kterým je služba určena

Osoby, které z důvodu užívání návykových látek, hazardního hraní nebo jiného závislostního chování jsou nebo mohou být ohroženy sociálním vyloučením nebo mají problém se začleňováním do společnosti. 
Osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči, osoby s dalším závislostním chováním. 
Osoby, které jsou ohroženi užíváním návykových látek nebo hazardním hráčstvím a jiným závislostním chováním ve svém nejbližším okolí – příbuzní a blízcí uživatelů návykových látek, patologických hráčů a osob s dalším závislostním chováním.

Podmínky spolupráce: Objednat se a dostavit se v daném termínu na konzultaci ve střízlivém stavu či aspoň bez projevů akutní intoxikace.

Služby jsou určeny dospělým i dětem a mladistvým

Cíle služby

Hlavním cílem programu ambulantního poradenství je stabilizace klienta v oblasti adiktologické, sociální a zdravotní. Dále podpora příbuzných a blízkých osob užívajících návykové látky či osob s jiným závislostním chováním. U nezletilých osob je důležitá podpora v oblasti pedagogické, posílení a upevnění rodinného systému klienta, stabilizování rodiny jako místa bezpečí, růstu a zdravého vývoje jedince.

 • Podávat informace o problematice návykových poruch a o možnostech v oblasti léčby závislostí. U dětí a mladistvých edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu.
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta a jeho rodiny v souvislosti se závislostním chováním.
 • Rozvíjet motivaci a kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházet.
 • Zastavit prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet možným komplikacím včasnou intervencí.
 • Nabízet uživatelům odpovídající možnosti řešení jejich životní situace, včetně odkazů na služby poskytované jinými organizacemi (zejména pro klienty s další psychiatrickou nebo sociální zátěží).
 • Podporovat klienty v žádoucí změně ve vztahu k závislostnímu chování a k jejímu udržení.
 • Pomáhat zájemcům o další léčbu závislosti (zejména pobytové formy) vhodnou vybrat, objednat se na ni a vystavit jim potřebná doporučení, případně jim pomoci zajistit ta, která služba sama nevydává.
 • Zájemcům o ambulantní řešení svého problému nabídnout možnost delší systematické spolupráce ve strukturovaném programu. Po jeho absolvování dále nabídnout odpovídající následnou péči.
 • Lidem, kteří neprojevili zájem o pravidelnou spolupráci, umožnit využívat službu nepravidelně a kromě podání výše uvedených informací je podpořit i při řešení akutních problémů.
 • Dlouhodobě a systematicky pracovat s rodinným systémem klientů, přispívat nejen k úzdravě jednotlivce, ale celé rodiny.
 • Podpořit a obnovit proces socializace klientů, zaměřit se nejen na řešení problému návykového chování, ale také na další oblasti, které jsou potřebné pro zdravý vývoj jedince (vrstevnické vztahy, vzdělávání apod.)
 • Klientům Doléčovacího programu Centra adiktologických služeb ADVAITA, kteří přestali splňovat nároky tohoto programu, nabídnout odpovídající alternativu zapojením do programu ambulantního poradenství. Pomoci jim překonat období relapsu či recidivy.
 • Klientům jiných sociálních služeb se závislostním chováním nabídnout možnost řešit jejich problém tak, aby nevedl k porušování pravidel programu organizace a klienti nemuseli z důvodu svého závislostního chování z organizace odejít.

Cíle, cílový stav absolventa služby

Cílový stav uživatelů služby vychází z jejich zakázky a odvíjí se od jejich schopností a možností pracovat na jednotlivých cílech. Možné cíle mohou být:

 • Uživatelé služby získali informace o problematice návykových poruch a o možnostech v oblasti léčby závislostí.
 • Uživatelé se společně s pracovníky služby zorientovali ve své současné situaci. Pracovníci služby nabídli uživatelům odpovídající možnosti řešení, včetně odkazů na služby poskytované jinými organizacemi.
 • Zájemcům o další léčbu závislosti (zejména ústavního typu) si ve spolupráci s pracovníky služby vhodnou léčbu našli, objednali se na ni a získali potřebná doporučení, případně jim pracovníci služby pomohli zajistit taková, která služba sama nevydává.
 • Zájemci o ambulantní řešení svého problému využili možnosti delší systematické spolupráce ve strukturovaném programu. Po jeho absolvování mohli využít odpovídající následnou péči.
 • Lidé, kteří neprojevili zájem o pravidelnou spolupráci, využívali službu nepravidelně a dostalo se jim kromě výše uvedených informací i podpory při řešení akutních problémů.
 • Klienti Doléčovacího programu ADVAITA, kteří přestali splňovat nároky doléčovacího programu, se zapojili do programu ambulantního poradenství. S pomocí této služby překonali období relapsu či recidivy.
 • Blízcí uživatelů získali pomoc při zvyšování kompetence k řešení problémů spojených s návykovým chováním nebo s užíváním návykových látek blízkých osob.
 • Rodinní příslušníci klientů aktivně spolupracovali na řešení problému klientů, účastnili se terapeutických aktivit.
 • Klienti jiných sociálních služeb, kteří řešili problém s návykovou poruchou, pracovali na jeho řešení tak, aby jejich související chování nevedlo k porušování pravidel příslušné organizace a aby nebyli kvůli své závislostní poruše ze služeb organizace vyloučeni. 

Zásady

Bezdrogové prostředí, jasná pravidla.
Uživatelem služby může být v rámci cílové skupiny každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, víru či světový názor.
Ke klientům přistupují pracovníci individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami.
Služby jsou poskytovány tak, aby na klienty působily aktivně, vedly je k převzetí zodpovědnosti za sebe a své jednání, podporovaly je v nápravě jejich rodinných a dalších sociálních vazeb a napomáhaly v jejich pracovním či studijním uplatnění.

Základní údaje

Adresa: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 6
Telefon: 482 750 607, 603 829 730 (pro objednání na konzultaci volejte v pondělí 13-15 hodin, v úterý až pátek 9-15 hodin). 
E-mail: recepce@advaitaliberec.cz
WWW stránky: www.advaitaliberec.cz
Vedoucí programu: Mgr. Eva Kopecká
Odborný ředitel: MUDr. David Adameček
Supervizor: MUDr. Aleš Fürst
Působnost: Liberecký kraj
Provozní doba: Po 1318, ÚtČt 9.00–18.00 h, Pá 9.00–17.00 hodin. Na recepci např. kvůli objednání na konzultaci se dovoláte v pondělí 13–16.30 hodin a od úterý do pátku 9.30–16.30 hodin (mimo 12–13 hodin).
Kapacita služby: Maximální okamžitá kapacita 20 osob. 
Cena služby: bezplatná
Odkaz do registru poskytovatelů sociálních služeb, číslo registrace sociální služby: 6552817
Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky:

Prodloužení platnosti certifikátu (PDF)

Jak využít uvedených služeb?

Předem si dojednat schůzku, a to e-mailem nebo telefonicky. Objednací lhůta se v roce 2021 bohužel výrazně prodloužila a může to být i několik týdnů. 

Leták centra ambulantních služeb – skládačka (PDF)

Každé úterý ve Frýdlantu

Od roku 2012 poskytujeme službu v Poradenském a setkávacím centru Frýdlant (v roce 2018 přestěhováno do ulice Míru). Lidé žijící ve Frýdlantském výběžku tak v řadě případů nemusejí dojíždět do našeho libereckého centra.

Naše služby ve Frýdlantu jsou určeny pro osoby, které experimentují s užíváním drog, pro osoby závislé na návykových látkách, pro patologické hráče a blízké těchto osob.

Služby jsou poskytovány každé úterý v lichém týdnu od 9 do 17 hodin. Objednat se je možné každý všední den na tel. 732 315 469.

Najdete nás i v dalších čtyřech obcích Libereckého kraje

Od roku 2016 se můžete objednat do některé z našich poboček v následujících obcích: Česká Lípa, Turnov, Semily, Jablonec nad Nisou. Více informací naleznete na samostatné stránce