O nás

Posláním zapsaného ústavu Advaita je pomáhat lidem ohroženým rizikovým a závislostním chováním uskutečnit změny, které jim umožní žít zdravější a soběstačný život bez sociálního vyloučení.

Naším cílem je, aby se uživatelé našich služeb zapojili do společnosti přiměřeně ke svému věku a ke svým možnostem.

V naší vizi jsme stabilním poskytovatelem kvalitních a potřebných služeb v oblasti prevence a léčby závislosti a prevence rizikového chování. Jsme součástí dostupné, koordinované a odpovídajícím způsobem financované sítě zařízení v Libereckém kraji a celé České republice.

Vycházíme z následujících hodnot: zdraví, osobní rozvoj, lidská důstojnost, sebeúcta, právo na sebeurčení, respekt k jedinečnosti, solidarita, úcta k životu.

Za účelem naplnění našeho poslání provozujeme tři sociální služby a centrum prevence rizikového chování:
primární prevence,
ambulantní poradenství,
terapeutická komunita,
doléčovací program.

Ambulantní poradenství, terapeutická komunita a doléčovací program jsou registrovanými sociálními službami podle zákona o sociálních službách. Řídíme se standardy kvality sociálních služebstandardy odborné způsobilosti adiktologických služeb, standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a příslušnými etickými kodexy (např. Etickým kodexem pracovníků v adiktologii).

Základní údaje:
IČO: 65635591
Statutární zástupce: Mgr. Olga Merglová, ředitelka Advaita, z. ú.
Číslo účtu vedeného u Komerční banky, a. s.: 19-8969480227/0100


Stránky pod stránkou O nás: