Lektoři


Lektoři programu primární prevence ADVAITA, z. ú.

Mgr. Drahuše Tkáčová, DiS. lektorka
Patnáct let pracuje v oboru prevence a léčby závislostí. Od roku 2008 byla zaměstnána jako vedoucí Centra ambulantních služeb ADVAITA v Liberci. V roce 2010 nastoupila na mateřskou dovolenou.
V průběhu praxe absolvovala řadu kurzů a výcviků zaměřených na práci s klienty, má ucelené psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytickém směru. Nadále se průběžně vzdělává a pracuje pod odbornou supervizí. Je oprávněna pro výkon povolání adiktologa. Pracuje jako aktivní certifikátor v procesu hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a certifikátor pro proces hodnocení odborné způsobilosti zařízení a programů poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách.
Vyšší odborné vzdělání dosáhla v oboru prevence kriminality, vysokoškolské vzdělání v oboru sociální pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V současné době provozuje také soukromou poradenskou praxi, pracuje jako terapeut a supervizor, je frekventantem výcviku v supervizi Českého institutu pro supervizi.

Mgr. Barbora Mrázová lektorka
Dvanáct let pracuje v oboru prevence a léčby návykových poruch. V současné době se věnuje kromě primární prevence rodinné terapii v Terapeutické komunitě ADVAITA,  pracuje v poradně pro gambling a jiné závislosti v Jablonci nad Nisou a v Semilech a má soukromou terapeutickou praxi. V minulosti byla zaměstnána v Pražském centru primární prevence, v dětském domově Radost v Praze a na Ambulantním oddělení Střediska výchovné péče na Klíčově.
Vystudovala magisterské studium sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Má ucelené psychoterapeutické vzdělání – dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v dynamické integrativní psychoterapii typu SUR ve Skálově institutu. Dále absolvovala vzdělávání certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. Pracuje jako aktivní certifikátor. Během své praxe se zúčastnila řady dalších kurzů a výcviků z oblasti adiktologie, psychologie a etopedie.

Mgr. Naďa Marková lektorka
Od roku 2010 pracuje jako terapeutka v Terapeutické komunitě Advaita.
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor biologie, tělesná výchova pro 5.-12. ročník.
Má za sebou 7 let pedagogické praxe na základní a střední škole. V sociální oblasti začala pracovat od roku 2006 jako koordinátor, lektor primární prevence, streetworker v terénu, sociální pracovník v nízkoprahovém klubu pro mládež. Podílela se na přípravě a realizaci Svojsíkova celostátního skautského závodu. Pod hlavičkou ESF samostatně vypracovala programy primární prevence pro pražské školy, které zlektorovala, evaluovala. Působila jako dobrovolník v Hospicovém hnutí na Vysočině, terénní pracovník příspěvků na péči.
Má ucelené psychoterapeutické vzdělání, pětiletý sebevýcvik v komunitní a skupinové terapii modelu BIG SUR pod vedením MUDr. PhDr. Jana Poněšického, čtyřletý výcvik v Systematické rodinné terapii Model růstu osobnosti Virginie Satirové, pod vedením MUDr. Milady Radosové. V rámci dalšího celoživotního vzdělávání absolvovala za tři roky na Psychoterapeutické fakultě při PVŠPS v Praze celou řadu přednášek a praktických seminářů se zaměřením na logoterapii, KBT, rogersovskou terapii, dasainsanalytický výklad snů, neverbální techniky, drogové závislosti apod. Pod vedením doc. PhDr. Jiřího Růžičky se vzdělávala ve dvouletém projektu Lege artis skupinové a komunitní psychoterapie. Zkušenosti s vedením primárně preventivních programů nabyla při dvouletém studiu Skálova institutu u PhDr. Lenky Skácelové v Brně.

Mgr. Veronika Máchalová lektorka
Od roku 2016 pracuje jako terapeutka v Terapeutické komunitě Advaita. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika dramaterapie. V sociální oblasti působila jako terénní pracovník a pracovník v kontaktním centru v Přerově, lektor primární prevence na školách pod o.s. Kappa Help. V roce 2013-2014 působila jako lektor v projektu chodicilide.cz, který byl zaměřen na studenty středních pedagogických škol po celé ČR. Záměr byl podpořit rovnocenné soužití lidí s postižením a odstranit bariéry v komunikaci u intaktní společnosti. Pracovala v občanském sdružení D.R.A.K. z.s. jako sociální pracovník ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a jako koordinátor projektu „Přebírání“, který zajistil vznik Centra pro romské děti a jejich matky. Má dokončený výcvik v kompletní krizové intervenci a v současné době podstupuje krátkodobý výcvik v relaxačních technikách v Praze.

Mgr. Eva Kopecká lektorka
Deset let pracovala v Terapeutické komunitě v Nové Vsi jako terapeut. Současně se podílela na provozu doléčovacího centra v Liberci, kde působila v přímé práci s klienty a dva roky vykonávala grantového vedoucího centra. V současnosti vede programy Centra ambulantních služeb ADVAITA a věnuje se přímé práci s klienty s důrazem na rodinnou terapii.
Vystudovala magisterské studium Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Roku 2009 jí bylo uděleno Ministerstvem zdravotnictví ČR osvědčení opravňující k výkonu práce v oboru Adiktologie. Absolvovala řadu kurzů zaměřených např. na verbální a neverbální komunikaci, podporu klientů a zvládání krizových situací klientů. V letech 1998-2001 prošla výcvikovým a vzdělávacím systémem „SUR“, akreditovaný Akreditační komisí odborných společností, výcvikovou vedoucí byla Dr. Jitka Vodňanská. Dále v letech 2004-2008 absolvovala komplexní vzdělávací program v rodinné terapii psychosomatických poruch akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E.P. V současnosti prochází supervizí v rodinné terapie.

Mgr. Jakub Kabíček – lektor
V pomáhajících profesích pracuje 26 let z toho 12 let v oblasti prevence a léčby závislostního chování. V současné době pracuje v Centru ambulantních služeb Advaita a ve své soukromé praxi zaměřené na vzdělávání (především pro oblast náhradní rodinné péče) a supervizi. V minulosti pracoval v řadě organizací s klienty s různou problematikou (Psychiatrická nemocnice v Bohnicích, Green doors, Středisko výchovné péče Klíčov, dům na půl cesty DOM, Terapeutické komunity Podcestný mlýn a Magdaléna).
Absolvoval řadu kurzů a výcviků zaměřených na práci s klienty mj. výcvik v supervizi (FHS UK), výcvik v Rožnovské arteterapii (PF JU), dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové psychoterapii (SUR), videotréning interakcí, kurz krizová intervence atp. Vystudoval magisterský obor Supervize ve zdravotnictví a sociálních službách FHS UK a bakalářský obor psychologie-arteterapie PF JU.
Více viz http://www.supervize-kabicek.cz/

Bc. Adéla Paulík Lichková – lektorka
Od roku 2000 působí v oblasti prevence a léčby závislostního chování, aktuálně jako externí terapeutka v Terapeutické komunitě Advaita a v poradnách pro gambling a jiné závislosti v České Lípě a v Turnově. Absolvovala mj. dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové psychoterapii (SUR), výcvik v motivačních rozhovorech, kurz krizové intervence aj. Vystudovala sociální práci (DiS.), sociální patologii a prevenci (Bc.) a aktuálně studuje sociální pedagogiku (Mgr.).

Mgr. Zuzana Růžičková – lektorka
Již od roku 2002 pracuje v oblasti sociálních služeb. Při studiu vysoké školy, kde se na filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni věnovala magisterskému oboru mediální komunikace, pracovala jako dobrovolník v Domově svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni a v Klatovech. Této práci se věnovala nadále i při zaměstnání v oblasti HR, kde pracovala jako personalista v komerčním sektoru a také při mateřské dovolené.
Poslední dva roky se již naplno věnuje práci v neziskovém sektoru jako terénní sociální pracovník v neziskových organizacích. Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a duálními diagnózami. Při své praxi se zúčastnila několika kurzů a seminářů týkajících se přístupů v moderní psychiatrii a léčbě závislostí.

Napsat komentář